Rendkívüli ENSZ program

1956. november 04. 22:14 ● 57:41

00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves Hallgatóink! Most helyszíni közvetítést adunk az ENSZ rendkívüli közgyűléséről, amely a magyar üggyel foglalkozik. A közvetítést rádión vesszük New Yorkból. A zörej, amit időnként majd hallanak, az az ENSZ rendkívüli közgyűlésének a hangja. Kérjük, figyeljék a felszólalásokat és a fordításokat! Azonnal fordítjuk magyarra a közgyűlés előtt elhangzó beszédeket. Kérjük, nézzék el, ha a fordítás hevenyészett és pongyola, ezekben az órákban igazán nincs időnk pontos fogalmazásra! Fordítóink mindent elkövetnek, hogy a magyar nép azonnal értesüljön a sorsát érintő világeseményről. Közvetítésünket rövidesen megkezdjük. A tárgyalás valószínűleg órákig tart, drága idő, kérjük, figyeljék adásunkat./00:51/
(angol nyelvű szöveg)
/06:12/A New York-i ENSZ palotája előtt nagy tömeg áll, és benn a palotában a rendkívüli közgyűlés 76 tagja gyülekezik, hogy a magyar ügyről tanácskozzon, és határozatot hozzon. A nagy terem tele van televíziós, rádiós és más technikai fölszerelésekkel, riporterek, újságírók, tudósítók a világ minden részéről várják a nagy eseményt. Az ülést angol és francia nyelven fogják közvetíteni. Először Mr. Arthur Lall fog beszélni, aki 19 afrikai nemzet nevében nyújt be egy indítványt. A terem egy méhkasra emlékeztet, napok óta az ENSZ főhadiszállása a világ közepe, és ma, amikor egy életéért és szabadságáért küzdő és harcoló nemzet sorsáról van szó, az egész világ szeme ezen a palotán van.
Kedves hallgatóink, az ülés még nem kezdődött meg, kérjük, figyeljék adásunkat, mihelyst megkezdik, rögtön fordítjuk./7:37/
(angol nyelvű szöveg)
/10:48/ Ameddig arra várunk, hogy megnyissák a gyűlést, talán elmondjuk, hogy hogy jutottunk el a rendkívüli közgyűléshez. A Biztonsági Tanács ülésén kilenc szavazattal egy ellen elhatározták, hoztak egy határozatot, amelyben megállapították Lodge amerikai kiküldött indítványára, hogy az orosz hadsereg, amely bevonult Budapestre, megsértette ennek az országnak a szabadságát. Ez a határozat nem nyerhet semmiféle kivitelre, kivitelre, mert a Biztonsági Tanács ülésén az orosz kiküldött vétót jelentett be ellene. A vétó kimondása után Lodge amerikai kiküldött indítványozta, hogy azonnal hívják össze a rendkívüli közgyűlést. Ezen a rendkívüli közgyűlésen egyetlen alapító tagnak sincs vétójoga, tehát az orosznak sincs vétójoga. Ennek a rendkívüli közgyűlésnek 76 tagja van. Ez a 76 tag határoz annak ellenére, hogy bárki az öt alapító tag közül megvétózhatja ezt a határozatot. Ez a határozat utasíthatja bármelyik tagját az ENSZ-nek, en..., ezt az utasítást az ENSZ alapszabályai értelmében ennek a tagnak azonnal, minden várakozás nélkül keresztül kell vinnie. Így jutottunk el ehhez a naphoz, amikor 76 kiküldött össze fog ülni, hogy a magyar ügyről, a magyar szabadságról, az oroszok által megkezdett háborús akcióról határozzon. A teremben most gyülekeznek a kiküldöttek, és az egész világ várakozással várja az első szónokot, aki bizonyára Lodge, az amerikai kiküldött lesz, aki ezt az ülést összehívatta./13:11/
(angol nyelvű szöveg)
/14:34/ Seňor Ortega, Chile kiküldöttje az elnöke a mai ülésnek. E pillanatban lépett a terembe, elfoglalta a helyét, és percek múlva meg fog kezdődni az ülés.
/14:51/ (francia nyelvű szöveg)
/16:08/ Kedves hallgatóink, az ülés még mindig nem kezdődött el. Jelenleg az Egyesült Nemzetek Rádióállomásának egyik francia szpíkere ismerteti a helyzetet és ismerteti a körülményeket, amelyek folytán a Biztonsági Tanács ma összeült. Reggel 5 órakor fejeződött be a Biztonsági Tanácsnak az ülése, amely megvizsgálta a rendkívül súlyossá vált magyarországi helyzetet. A Biztonsági Tanács döntése a kérdést a közgyűlés elé utalta. Ennek a közgyűlésnek kell rövidesen megkezdődnie. A Biztonsági Tanács azért nem tudott érdemleges döntést hozni, mert a szovjet megbízott megvétózta a Biztonsági Tanács döntését azzal, hogy itt csak egy elterelő hadmozdulatról van szó, amellyel a világ figyelmét a szuezi eseményekről akarják más irányba terelni. A közgyűlés egy rendkívüli ülést fog tartani perceken belül, amelynek egyetlen tárgya a magyar helyzet megvizsgálása lesz. A közgyűlés első pontja, Mr. Lodge-nak, az amerikai kiküldöttnek a határozati javaslata, amely két pontból áll. Az első pont: az orosz hadsereg azonnal szüntesse be a tüzet Budapesten és Magyarországon. A második pont: azonnal vonja vissza a csapatait Magyarország területéről. Ezt a határozati javaslatot a Biztonsági Tanács kilenc szavazattal az orosz egyetlen szavazat ellen elfogadta. Ez az a határozati javaslat, amelyet az orosz kiküldött megvétózott, és a vétó miatt ez a határozati javaslat ma este kerül megtárgyalásra a rendkívüli közgyűlés 76 tagból álló gyülekezete előtt./18:19/
(angol nyelvű szöveg)
/18:50/ A megbízólevelekkel kapcsolatban a közgyűlés máris elhatározta, hogy ugyanaz a bizottság fog, a megbízólevelek vizsgálatával foglalkozni, amely ezzel a kérdéssel már az előző rendkívüli Közgyűlésen is foglalkozott./19:00/
(angol nyelvű szöveg)
/19:13/ A közgyűlésnek első izgalmas pillanata véleményünk szerint az lesz, hogy ki fog odaülni, mint meghívott magyar kiküldött a tanács asztalához? Az ENSZ Alapokmánya szerint Magyarországot képviselheti valaki ebben a [...] legnehezebb órában az ENSZ közgyűlése előtt. Emlékezünk arra, hogy Kós Pál /!/[...] /19:50/
(orosz vagy lengyel nyelvű szöveg) [...]
/20:20 /
(angol nyelvű szöveg)
/20:57/ (Mr. Sole) Dél-Afrika megbízottja kijelenti, hogy a dél-afrikai ENSZ-delegátusok eddig minden alkalmat megragadtak az előző közgyűléseken arra, hogy gondosan elkerüljenek minden olyan ügyet, amely más országokban, más országok belügyeibe való beavatkozásnak tűnnék. Miután azonban Dél-Afrika ezt a kérdést mindig gondosan megvizsgálta, ez alkalommal meg kell állapítania, hogy itt semmiféle belügyekről nincsen szó, hanem egy durva külső beavatkozásról, egy idegen ország durva beavatkozásáról egy másik ország belügyeibe. Ez a kérdés tehát az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének napirendjére tartozik. /21:40/
(angol nyelvű szöveg)
/22:24/ South-Afrika kiküldöttje arról beszél, hogy semmiféle meggyőző érvet nem hallottak Szoboljev beszédében, amely megcáfolta volna, hogy egy külső, erőszakos beavatkozásról van szó./22:39/
(angol nyelvű szöveg)
/23:01/ A dél-afrikai kiküldött igen furcsának találja, hogy ezelőtt 24 órával a Szovjetunió még elismerte a Nagy-kormányt, és most pedig már azt állítja, hogy a Nagy-kormány nem jogosult az ország nevében beszélni. Azon kívül leszögezte azt is, hogy ez a jelenlegi vita alá kerülő súlyos kérdés avval áll kapcsolatban, hogy Magyarország politikai függetlensége veszélyben áll. /23:29/
(angol nyelvű szöveg)
/23:48/ Mostan egy vita folyik a tárgyrendről. A tárgyrendről, hogy milyen sorrendben tárgyalják a Mr. Lodge által benyújtott, és a Biztonsági Tanács által tegnap elfogadott határozati javaslatot. /24:05/
(angol nyelvű szöveg)
/24:16/ Most a rendkívüli közgyűlés tagjai kézfelemeléssel szavaznak, hogy kívánják-e tárgyalni a magyar ügyet.
/24:26/ (francia nyelvű szöveg)
/24:57/ Jelenleg éppen számolják a szavazatokat arról a kérdésről, vajon a magyarországi helyzet című tárgysorozati pontot a közgyűlés napirendjére tűzzék-e, vagy sem? Néhány pillanat múlva megtudjuk a szavazás eredményét.
/25:10/ (angol nyelvű szöveg)
/25:50/ A szavazatok megoszlása a következő: 53 érte, 7 szavazat ellene, és 7-en tartózkodtak a szavazástól.
Tehát a szavazás eredménye az, hogy a rendkívüli közgyűlés nagy többséggel elhatározta, hogy Szoboljev tiltakozása ellenére igenis tárgyalni fogja ma este a magyar ügyet.
/26:15/ (angol nyelvű szöveg)
/26:37/ Az első fölszólaló Peru képviselője, aki spanyolul beszél. (Viktor Belaunde)
(angol nyelvű szöveg)
/26:54/ A perui kiküldött egy pohár vizet tölt, megissza, és beszélni kezd.
(angol nyelvű szöveg)
/28:02/ A perui megbízott örömmel üdvözli az Egyesült Nemzetek döntését, hogy a napirendre tűzte a magyar kérdés megtárgyalását. Bevezetőben leszögezi, hogy ez mindeneset, mindenesetre az Egyesült Nemzetek erejének megerősödését jelenti, és egyben kiküszöböli a, a zavarnak a lehetőségét a Biztonsági Tanács és a közgyűlés között.
/28:25/ (angol nyelvű szöveg)
/28:51/ Peru kiküldöttje azt mondja, hogy szerinte ez a rendkívüli közgyűlés azért lett összehívva, hogy visszaállítsa a békét Magyarországon.
(angol nyelvű szöveg)
/29:22/ A perui delegátus beszédének közvetítését azért tudjuk ilyen töredékekben adni csak, mert amint mondottuk, spanyolul beszél, és mi egy később elhangzó angol fordítását halljuk a beszédnek.
/29:39/ (angol nyelvű szöveg)
/30:16/ Első hangos taps hallatszott el a teremben a perui delegátus mondata után, aki azt mondotta, hogy nem tud lelkesedni semmilyen erőszakos közbelépésért.
/30:30/(angol nyelvű szöveg)
/31:01/ Mindnyájan tudjuk, mondotta Peru képviselője, hogy volt egy törvényes kormány Magyarországon, Nagy Imre kormánya. Ebben a kormányban minden magyar párt képviselve volt.
(angol nyelvű szöveg)
/31:42/ A perui kiküldött mély megrendüléssel beszél a magyar nép szabadságharcáról. Leszögezi, hogy a nép lelkesedésének elemi erejű kitörése támogatta a Nagy-kormány első napjait. Asszonyok, férfiak, gyerekek áldozták életüket azért, hogy a demokratikus élet kezdődjék Magyarországon.
(angol nyelvű szöveg)
/32:11/ Ennek a népmozgalomnak Magyarországon nem volt semmi más fegyvere - mondja a perui kiküldött - mint bátorság és lelkesedés. Nem tudjuk megérteni, hogy egy kormányról Szoboljev azt állította, amely..., egy kormányról, amelyet egy egész nép lelkesedése állított a posztjára, hogy összedőlt.
(angol nyelvű szöveg)
/32:52/ Ennek a kormánynak az összedőlése - mondja a perui kiküldött - egyenes következménye volt az orosz beavatkozásnak.
(angol nyelvű szöveg)
/33:32/ Ausztrália képviselője - mondja Peru kiküldöttje - gyönyörűen öntötte szavakba [a jogi alapját és következetességét annak a lépésnek, amiért a rendkívüli közgyűlésnek nemcsak joga , hanem kötelessége a magyar kérdéssel foglalkozni] /33:39/
(angol nyelvű szöveg)
/34:11/ A perui kiküldött most a békeszerződés, a varsói paktum és az Egyesült Nemzetek Alapokmányának összefüggéséről beszél. Leszögezi, hogy az emberi jogokat már a magyar békeszerződés is biztosította 1946-47-ben, ugyanakkor az emberi jogoknak a biztosítása az Egyesült Nemzetek Alapokmányának is egyik leglényegesebb pontja./34:35/
(angol nyelvű szöveg)
/34:58/ A Duna melletti kis országok, köztük Magyarország is békeszerződést kapott a győztesektől, köztük a Szovjet Uniontól..., Szovjetuniótól. Ebben a békeszerződésben minden emberi jog gyakorlása biztosítva volt Magyarország számára.
(angol nyelvű szöveg)
/35:40/ Peru kiküldöttje hangoztatja, hogy a varsói paktumban nincs olyan rendelkezés, amely felhatalmazná a Szovjetuniót arra, hogy állandóan csapatokat tartson Magyarország földjén./35:53/
(angol nyelvű szöveg)
/36:40/ A szónok most részletesen foglalkozik a varsói paktumnak az ötödik pontjával, amely a közös főparancsnokságot állítja fel, és leszögezi, hogy a varsói paktumnak a szövege legföljebb arra hatalmazza fel a résztvevő államokat, hogy ideiglenesen és rövid időre állomásoztassanak csapattesteket az má..., az idegen országban.
Azonkívül az ideiglenes állomásozásnak is van egy föltétele, hogy a varsói paktum összes résztvevői ebben megegyezzenek, s amint nagyon jól tudjuk, Nagy Imre felmondta ezt a varsói paktumot./37:23/
(angol nyelvű szöveg)
/37:57/ Hivatkozik Peru kiküldöttje a varsói paktum nyolcadik pontjára is, amely a leghatározottabban megtiltja a szovjet csapatoknak, vagy idege..., vagy egyéb idegen csapatoknak, hogy beavatkozzanak Magyarország belügyeibe./38:11/
(angol nyelvű szöveg)
/38:33/ A Peru kiküldöttje most arról beszél, hogy Szoboljev szerint egy new, egy új kormány van Magyarországon. Ezt az új kormányt a Peru kiküldöttje "komédia-kormánynak" nevezi./38:48/
(angol nyelvű szöveg)
/39:19/ A magyarországi események mindannyiunk lelkiismeretére apellálnak - mondja Peru kiküldöttje - felejthetetlenek azok a jelenetek, amellyel a magyar ifjúság legjobbjai feláldozták magukat a szovjet tankok elleni harcban.
(angol nyelvű szöveg)
/39:42/ Ez a fegyvertelen magyar ifjúság elég erős volt arra, hogy a Szovjetuniót arra kényszerítse, hogy elkezdjen tárgyalni ezzel a fegyvertelen magyar ifjúsággal.
(angol nyelvű szöveg)
/40:29/ A perui kiküldött a legélesebben elítéli most a szovjet eljárást. Kijelenti, hogy a Szovjetunió, miután tárgyalni kényszerült a Nagy-kormánnyal, egy nappal később ezt a kormányt elsöpörte, és most, pedig a legnagyobb erőszakot alkalmazza. Talleyrand-nak annak a mondását idézi, hogy ez nem csak egy bűn, hanem egy súlyos hiba is volt, amit a Szovjetunió Magyarországgal szemben elkövetett.
(angol nyelvű szöveg)
/41:23/ Reménykedve szemléltük - mondja Peru kiküldöttje - a sztálinizmus meg..., bukását Oroszországban, és amikor egy jobb jövő reménységét láttuk, akkor egy erőszakos lépéssel a Szovjetunió meg akarja fosztani Magyarországot és Lengyelországot a szabadságától./41:47/
(angol nyelvű szöveg)
/42:11/ A Szovjetunió eljárása támadás az igazság és az erkölcs ellen, és egyben megsemmisítéssel fenyegeti mindazt, amit a magyar nemzet ötszáz év óta felépített.
(angol nyelvű szöveg)
/42:42/ Kijelentette, hogy eljön azaz idő, amikor minden seb begyógyul és megint virágozni fog ez az ország.
(angol nyelvű szöveg)
/42:53/ És kifejezi a perui népnek mély részvétét Magyarország iránt.
(angol nyelvű szöveg)
/43:18/ De tudom, hogy eljön az Egyesült Nemzeteknek az a dicsőséges pillanata, amikor követeli a Szovjetuniótól, hogy vonja vissza csapatait Magyarországról.
/43:33/ Hangos taps követte a perui képviselő beszédét./43:00/
(angol nyelvű szöveg)
/43:50/ A taps még mindig nem szűnt meg, az egész közgyűlés tapsol a perui kiküldött bátor és tisztességes beszédének.
(angol nyelvű szöveg)(francia nyelvű szöveg)
/44:24/ Következő szónok Norvégia kiküldöttje. (Hans Engen)
(angol nyelvű szöveg [...]) /45:09-45:14- ZENE-HANGZAVAR/
/45:20/ Azzal kezdi a norvég kiküldött a beszédét, hogy ezekben a súlyos napokban minden képvisel..., minden nemzet képviselőjének fel kell állania, és el kell mondania véleményét./45:34/
(angol nyelvű szöveg)
/46:18/ A norvég kiküldött a legnagyobb hódolatát fejezi ki a magyar nép előtt, és kijelenti, nem hihető, hogy a magyar nép küzdelme ne kapja meg jutalmát. Nem hihető az sem, hogy a Szovjetunió a fegyverekkel kimondta volna az utolsó szót a magyar kérdésben./46:37/
(angol nyelvű szöveg)
/47:08/ Nem is olyan régen a szovjet kiküldött ugyanebben a teremben a legnagyobb lelkesedéssel beszélt arról, hogy Ázsia népeinek a függetlenségét meg kell védeni - mondja a norvég kiküldött - remélem, hogy ugyanez a szovjet kiküldött fog valamit tenni Magyarország függetlenségének megvédése érdekében is./47:32/
(angol nyelvű szöveg)
/48:22/ A norvég kiküldött kijelenti, meg van győződve arról, hogy a Szovjetunió érdekei és a béke érdekei, a béke érdekeit a szovjet hatalom nem fogja felhasználni arra, hogy megakadályozza a demokratizálódás és a nemzeti függetlenség elnyerésének folyamatát Magyarországon és a kelet-európai államokban./48:46//taps/
(angol nyelvű szöveg)
/48:55/ A norvég képviselőnek a neve Hansen /! Hans Engen /, és a beszédét azt nagy tapssal jutalmazta a közgyűlés.
(angol és francia nyelvű szöveg)
/49:15/ Következő szónok Mr. Lodge, az Egyesült Államok képviselője.
(angol nyelvű szöveg)
/49:37/ Tudomásunkra jutott Elnök úr, hogy ma reggel szovjet csapatok megindították a tüzet a fővárosban és másutt is az ország területén.
(angol nyelvű szöveg)
/50:02/ Foszforos lövegekkel lángba borították a várost, és ezek a tüzek égették a magyar gyermekek, asszonyok testét.
(angol nyelvű szöveg)
/50:29/ Néhány óra alatt a magyarországi helyzet sajnálatosan világossá vált.
(angol nyelvű szöveg)
/50:45/ Ebben a világosságban a szovjet csapatok viselkedése csalás és brutális közbelépés alakjában világosodott ki.
(angol nyelvű szöveg)
/51:12/ A Szovjetuniónak ezt a cinizmusát soha nem fogjuk elfelejteni.
(angol nyelvű szöveg)
/51:32/ Nem is olyan régen a szovjet kiküldött tudatta az ENSZ-szel és Magyarország képviselőjével, hogy az ott lévő csapatokat nem erősítették meg, és nem is fogják megerősíteni.
(angol nyelvű szöveg)
/52:21/ A Szovjetunió katonai erejével Magyarország megsemmisítésére tör.
(angol nyelvű szöveg)
/52:44/ Az Egyesült Államok kiküldöttje, most hivatkozik arra a néhány nappal ezelőtt elhangzott szovjet nyilatkozatra, amelyben a Szovjetunió bejelentette, hogy tárgyalásokat kezd a varsói paktumban résztvevő államokkal, a szovjet csapatoknak a kivonásáról, és egyben hivatkozik arra is, hogy a szovjet csapatok további jelenléte Magyarországon csak még jobban kiélezné a már amúgy is nehéz helyzetet./53:10/
(angol nyelvű szöveg)
/53:31/ Cabot Lodge, amerikai megbízott most rövidesen összegezi az elmúlt napok eseményeit. Visszatekint az október 23. óta eltelt időre, és egymás után felsorolja a magyar nép szabadságharcának egyes fázisait./53:47/
(angol nyelvű szöveg - Cabot Lodge)
/54:26/ Az eseményekre való visszatekintés során az amerikai kiküldött több ízben idézi a moszkvai rádiónak a különböző adásait, amelyekben napokkal ezelőtt még leszögezték azt, hogy a magyar helyzet milyen kedvezően alakul, és Nagy Imre kormányát mennyire támogatja az egész magyar nép./54:50/
(angol nyelv)
/55:10/ A Trybuna Ludu nevű lengyel lap ugyanezekben a napokban Lengyelország teljes támogatásáról biztosította a magyar népet, és egyben kifejezte örömét a magyarországi események fejlődése felett.
(angol nyelvű szöveg)
/55:34/ Jugoszlávia elnöke, Tito szintén levelet intézett az új magyar rezsimhez, amelyben kifejezte azt az óhaját és reményét, hogy a magyar nép érdekeinek megfelelően fognak fejlődni az események.
(angol nyelvű szöveg)
/56:03/ Tito egy nyilvános beszédében kijelentette, hogy egész Jugoszlávia egyhangúlag áll az új kormány mögött, és személyesen gratulál dok..., Nagy Imrének, az új magyar miniszterelnöknek.
(angol nyelvű szöveg)
/56:31/ Az amerikai kiküldött most azt a cseh megnyilatkozást idézi, amelyben a cseh kormány kijelentette, hogy véleménye szerint a Nagy Imre-kormány programja megfelel az egész magyar nemzet érdekeinek./56:45/
(angol nyelvű szöveg)
Zene - hangzavar
/57:30/ Kedves hallgatóink, közvetítésünket most megszakítjuk, úgy látszik, valami zavar van a közvetítésben, mihelyst vehetjük megint New Yorkot, adjuk tovább Magyarországra.

Információk

Adásba került1956-11-04 22:14
Hossz0:57:41
CímRendkívüli ENSZ program
MűsorkategóriaRendkívüli ENSZ program
Megjegyzéscsonka [...]
Műsor letöltése MP3