Rendkívüli riportsorozat a magyarországi események visszhangjáról - a nyugati fővárosokban működő tudósítóink jelentései

1956. október 31. 13:46 ● 14:03

Hunyadi Katalin
00:00 00:00

A műsor leirata

Szignál

Kedves Hallgatóink, folytatjuk rendkívüli riportsorozatunkat.

Mindenekelőtt hallgassák meg azt a hangfelvételt, amelyet az egyik nyugatnémet rádióállomás riportere készített tegnap délután Bécsben.

A nyugatnémet rádió riportere tolmács segítségével beszélgetést folytatott egy magyar szabadságharcossal, aki tegnap délután érkezett meg Bécsbe, a legfrissebb híreket hozta, például alig néhány órával a beszélgetés után, hangszalag vé..., hangszalagra vétel előtt beszélt Nagy Imrével.

A beszélgetés magyar és német nyelven folyt. Mi most csak a magyar szöveget adjuk, tehát a tolmács kérdéseit és a szabadságharcos magyar válaszait.

- Minden további nélkül odaengedték magát Nagy Imréhez?
- Hát Nagy Imre az utcán ment, látszólag egyedül, két ilyen új egyenruhás rendőr kísérte és körülbelül húsz méterre volt még egy tehergépkocsi, azon 25 fegyveres rendőr volt, és én akkor úgy éreztem, hogy itt az alkalom, hogy beszéljek Nagy Imrével.
- Így ön odalépett hozzá és egy pár kérdést intézett?
- Igen, én odamentem, a szemébe néztem és azt kérdeztem tőle, mit üzen a magyar népnek?
- És mit válaszolt erre Nagy Imre?
- Erre azt mondta, hogy már szólottam két nappal ezelőtt.
- Tehát tulajdonképpen nem tudott egy pozitív választ adni.
- Nem tudott pozitív választ adni, különösen akkor, amikor azt mondtam neki, hogy az, ez kevés volt a magyar népnek.
- Milyen személyes benyomást keltett Nagy Imre?
- Hát, Nagy Imre látszólag mosolygós volt, azonban ha jobban megnézte az ember, egy megtört ember benyomását [adta.]
- Tulajdonképpen csodálatos, hogy Nagy Imre miniszterelnök így az utcán minden további nélkül sétál és meg lehet őt szólítani.
- Hát, Nagy Imre nem sétált, hanem a Parlamentből ment a pártházba. A pártház, tudjuk, az nincs messze, talán 150 méterre, és meg van rakva szovjet páncélosokkal. Tehát Nagy Imre a szovjet páncélosok között sétált a Parlamentből a pártházba.
- Nagy Imre mostan egy koalíciós kormányt akar alakítani, sőt, legutóbb a budapesti rádió is már úgy jelentkezett, mint Szabad Rádió Budapest. Elhiszik a szabadságharcosok a jó szándékát Nagy Imrének?
- A szabadságharcosok nem hiszik el. A szabadságharcosok már egy hete azt tapasztalják, hogy a kormány állandóan alkudozik és minden trükköt megragad, hogy a szabadságharcosok kezéből kicsavarja a fegyvert.
- Akkor tulajdonképpen most a követelésekhez érkeztünk. Milyen követeléseik vannak a szabadságharcosoknak máma?
- A szabadságharcosoknak a követeléseit négy pontban lehet összefoglalni. Az első pont az, hogy a szovjet csapatok azonnal hagyják el Budapest területét, és az ország területét pedig 14 napon belül. A második pont: általános, szabad, demokratikus választásokat, több párt részvételével 60 napon belül. Harmadik pont: Magyarország teljes semlegessége úgy, mint Svájc és Ausztria. Negyedik pont: Mindszenty hercegprímást azonnal bocsássák szabadon.
- Hogyan néz ki a helyzet Budapesten a felkelés nyolcadik napján?
- Most kétnapi tűzszünet után újból fellángoltak a csatározások Budapesten. Ezek a csatározások a még fellelhető ávós fészkeknek a kifüstölésére szolgálnak. A lakosság maga füstöli ki a még feltalált ávós fészkeket.

A nyugatnémet rádió riporterével folytatott beszélgetése után a magyar szabadságharcos német nyelven köszönetet mondott minden honfitársa nevében a német népnek együtt érző és gyors segítségéért.

A magyar szabadságharcos köszönő szavait ugyancsak az eredeti hangfelvételről közvetítjük úgy, ahogyan azt ma a német rádiók hallgatóságukkal közlik.

- Ja, ich möchte die Gelegenheit nicht versäumen, da ich durch die Deutschen Sendersprecher im Namen der Ungarischen Freiheistkämpfer bedanken, für diese grosse menschliche Hilfe, was das deutsche Volk in vieler Art an uns gesendet hat.

Kedves Hallgatóink, most pedig egy néhány ma délelőtt hozzánk érkezett üzenetet közvetítünk.

A Szabad Magyarország Hangjának üzenetszolgálata a következőket közli minden hallgatójával és üzenőjével.

A rendkívüli események rendkívüli műsort követelnek tőlünk. Nincs módunkban Nyugatról otthoni hozzátartozóknak ezekben a napokban üzeneteket közvetíteni. Minden erre vonatkozó kérést sajnálattal vissza kell utasítanunk. Nyugaton élő hallgatóink gondolják meg, hogy az otthoniak úgy is tudják, hogy itt kint Nyugaton nem történt senkinek baja és mindenki szeretettel és aggódással gondol az otthoniakra.

Az üzenetszolgálat csak a legmegokoltabb esetekben és csak olyanoktól közvetít üzenetet, akik Magyarországról Nyugatra most kiérkezve, otthoni hozzátartozóikkal közölni akarják, hogy nincs semmi bajuk. Nagyon kérjük még ezeket is, hogy csak akkor forduljanak hozzánk kérésükkel, ha az üzenet leadását életbevágóan fontosnak tartják.

Most két ilyen üzenetet közvetítünk.

Labanc János és Horszai István üzennek Győrbe szüleiknek, illetve Labanc János szüleinek és feleségének. Üzenik, hogy szerencsésen átjöttek a határon és jól vannak. Az osztrákok mindenben segítségükre vannak. Amint állandó címük lesz, közlik az otthoniakkal.

Ernst György, ismétlem, Ernst György üzeni Irénnek, hogy jól van. Az üzenet közvetítését Bécsből kérte.

Most pedig térjünk rá a magyarországi események nyugati visszhangjának legújabb híreire.

Világszerte megmozdult az ifjúság a magyar ifjúság szabadságharcának hírére. Az eddig már ismertetett táviratok és nyilatkozatok után ma, a híres német heidelbergi egyetem diákjai küldtek hozzánk táviratot.

A heidelbergi egyetem diáksága a következő üzenetet küldi a budapesti egyetem diákságának. "Kérjük a Szabad Magyarország Hangját, hogy üzenetünket közvetítse."

Magyar Diáktársaink! Lelkes érdeklődéssel figyeljük felkelésteket azzal az erőszakkal szemben, amely az egyént és a magyar népet szabadságától megfosztotta. Mélységesen sajnáljuk, hogy vérontásra került a sor, mégis ki kell jelentenünk, hogy ezentúl példaként álltok előttünk. Szívből kívánjuk és reméljük, hogy az emberfeletti áldozatok meghozzák népeteknek azt a rendet, amelyre vágyik. Veletek vagyunk. A heidelbergi egyetem diákszervezeteinek összessége.

Ma a magyar szabadságharc nyolcadik napján is egyre érkeznek hozzánk újabb megmozdulások hírei a különböző nyugati országokból.

Az európai rab népek emigrációban élő szövetsége közli velünk, hogy a magyar nép ügyében a következő személyeknek küldött gyors segítséget kérő táviratokat:

Eisenhower elnöknek, az Amerikai Egyesült Államok kormányfőjének.
Stevensonnak, az Egyesült Államok Demokrata Pártja elnökjelöltjének.
Az ENSZ Biztonsági Tanács elnökének.

A Nők Európa Szabadságáért mozgalom megkért bennünket, juttassuk el a magyar nőkhöz intézett üzenetüket.

Magyar Nők! Mozgalmunk legmélyebb bámulatát és együttérzését fejezi ki népetek szabadságért és önállóságért folytatott bátor harca iránt. Teljes szívünkkel a küzdők oldalán állunk. Mozgalmunkban az Egyesült Államok asszonyai szövetségre léptek az itt élő magyar és többi leigázott nép asszonyaival. Évek óta mindent megtesznek, hogy a rab népek sorsára a figyelmet felhívják. Ezekben a napokban a magyar ifjúság egyedülálló bátorsága könnyűvé teszi szerepünket. A magyar nép példát mutatott az egész világnak, hogy mit jelent az emberi méltóság és szabadságszeretet. Ezentúl is azon leszünk, hogy imáinkkal, csakúgy, mint egyéb segítési lehetőségeinkkel mellettetek állhassunk. Hisszük, hogy közös akaratunk a szabadságba és az emberi függetlenségbe vetett hitünk teljes eredményre vezet. Isten áldja a magyar népet!

A Nők Európa Szabadságáért mozgalom magyar nőkhöz intézett üzenetet olvastuk fel. Most hallgassák meg New York-i szerkesztőségünk legfrissebben beérkezett jelentését.

Mint már jelentettük, az amerikai társadalomban hatalmas hullámokat ver a magyarországi szabadságharc megsegítésére irányuló mozgalom. A mozgalmat az amerikai magyarság indította el, de már rég túlnőtt a magyar kereteken. Mindenütt amerikai egyesületek és intézmények vezetői vették kézbe irányítását.

Az első feladat pénz- és gyógyszerküldés.

Az első gyógyszerszállítmány hétfőn este indult el külön repülőgépen New Yorkból. Időközben talán már meg is érkezett Magyarországra. A repülőgépen bizottság is utazott, hogy érintkezésbe lépjen a szabadságharcosok illetékes vezetőivel és megbeszélje a lehető legszélesebb arányú segítőakció alapos és átgondolt megszervezését.

Az amerikaiak úgy tervezik, hogy szinte futószalagon szállítják majd a gyógyszerek, élelmiszerek, ruházati cikkek és a még megtárgyalandó legszükségesebb áruk tömegét Magyarországra. Akciójuk független a Nemzetközi Vöröskereszt akciójától, mivel magánemberek kezdeményezték. Az amerikai adományozók hivatalos szervezet bekapcsolása nélkül, egyenesen a magyar társadalmat akarják támogatni.

Ezután, a New Yorkból érkezett hír után hallgassák meg, mit jelentett tegnap a késő esti órákban római tudósítónk.

Úgy látszik, most már naponta a magyarok mellett rendezett tüntetésekről kell beszámolnom. Tegnap délelőtt az olasz diákok ismét tömegtüntetést rendeztek Róma utcáin a magyar szabadságharcosok mellett. Az oroszok Magyarországról való kivonulását és szabad választásokat követeltek.

A tüntetés nyugodtan indult, de amikor az olasz kommunista párt központi székháza elé értek, nem tudták többé türtőztetni magukat az olasz diákok. Felháborodásukban meg akarták ostromolni a kommunisták székházát és csak a rendőrség erélyes beavatkozása akadályozta meg őket. A jelenet az orosz követség előtt megismétlődött.

Ma reggel az egész római sajtó nagy betűkkel hozta a hírt: "Az olaszországi magyar követség a felkelők pártjára állott."

Tegnap este a magyar követség felhívta a római sajtó képviselőit és bejelentette, hogy éjfélkor nagyon fontos sajtóértekezletre hívja őket. Éjfél után Perczel, első titkár bejelentette a sajtó képviselőinek, hogy a követség egész személyzete, a követtől egészen a segédszemélyzetig, hosszú és elmélyült vitatkozások után egyhangú lelkesedéssel üdvözli a magyar nép gyönyörű győzelmét. A küzdelem céljaival mindenben egyetért. Javasolni fogja, hogy a magyar nép vegye fel a kapcsolatot a Szentszékkel, ami az eddigi alapvetően téves politika következtében nem volt lehetséges.

A római magyar követség bejelentését az olasz sajtó megelégedéssel vette tudomásul. Közlik még a mai lapok, hogy a követség egy tagja tegnap este vonatra ült és elindult Budapestre.

Szignál

Rendkívüli riportunkat hallották a magyar események nyugati visszhangjának legújabb híreiről.

Szignál

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-31 13:46
Hossz0:14:03
CímRendkívüli riportsorozat a magyarországi események visszhangjáról - a nyugati fővárosokban működő tudósítóink jelentései
MűsorkategóriaTudósítás
SzerkesztőHunyadi Katalin
Megjegyzés[adta.]- nehezen érthető 02:07
Műsor letöltése MP3