Felhívás!

1956. november 08. 23:28 ● 02:39

00:00 00:00

A műsor leirata

Vnyimanyije! Vnyimanyije! Vnyimanyije! Szovjetszkij bojci i oficeri v Vengrii. Szovjetszkij bojci i oficeri v Vengrii. Govorit Ragyio Szvobodnaja Jevropa, golosz szvobodnoj Vengrii.
Nasz szproszit vengerszkaja Ragyio Rakoczi peredaty obrascsenyije k szovetszkim vojszkam nahagyjajscsimszja na tyerritorii Vengrii. Ragyio Rakoczi, eta odna iz ragyiosztancij vengerszkoj revoljucionnoj armii. Ona proszit nasz peredaty szledujuscsije obrascsenyije k szovetszkim voruzsonnim szilam borjuscsimszja protyiv vengerszkih revoljucionerov Vengrii.
Szoldati i oficeri vasih goszudarsztvah bilo szolzdana poszlikravapralicnij borbi dlja tovo, cstobi daty vam szvobodu. Szevodnya tridcaty gyevjataja godovscsina russzkoj revoljucii. Pocsemu hotyitye vi unyicstozsity nasu szvobodu. Vi vigyitye szamij sto nye fabrikanti, nye pomescsiki i nye burzsuji vzjali za oruzsije protsziv vasz. Za nyevo vzjal szo vengerszkij narod, kotorij borjutszja za tye szamije prava za kotorij viborolisz tiszjacsu gyevjatyszot szemnadcatom godu.
Szovjetszkij szoldati i oficeri, vi dakazalisz Sztalingragye na sto vi szposzobnij, cstobi zascsityity vasu sztranu ot inosztrannih agresszorov. Pocsemu vi ugyivljajetyesz, sto mi zascsiscsajem nasu sztranu. Na hodjajscseje vremje vszja Vengrija perezsivajesz i vegyjot gigantszkuju borbu za szvoju szvobodu. Nye beritye za oruzsije protyiv vengerszkovo naroda.
Ragyiosztancija vengerszkih revoljucionerov prosztyila nasz transzlirovaty eta obrascsenyije k szovetszkim vojszkam v Vengrii. Govorit Ragyio Szvobodnaja Jevropa, golosz szvobodnoj Vengrii.