07:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 7:00 ● 10:13

00:00 00:00

A műsor leirata

Szünetjel

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja, a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövidhullámon. Kedves hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk hangja 7 órát jelez.

Tárogató

Kedves hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt központi bizottsága vasárnap a reggel óra tartó vita befejezése után, Gomulkát választotta meg a lengyel kommunista párt első titkárává. Egyidejűleg döntött az új Politbüro összetételéről is. Az új Politbüroban sem Rokosszovszkij tábornagy, sem olyan lengyel politikus neve nem szerepel, aki a sztálini vonalat követte. Az új Politbüroban Ochab és Gomulka mellett Cyrankiewicz miniszterelnök, Rapacki külügyminiszter, Jedrychowski a Gazdasági Tervbizottság elnöke, Zambrowski, Morawski, Loga-Sowinski és Zawadzki foglal helyet. A Központi Bizottság titkárait is megválasztották. A kiadott közlemény betűsorrendben a következő neveket sorolja fel: Albrecht, Gierek, Gomulka, Jarosinski, Matwin, Ochab és Zambrowski. A varsói rádió a Központi Bizottság plénumában megejtett választásokat méltatva hangoztatta, hogy nagy éberségre van szükség, mert a múlt tovább kísért, erői még nem tették le a fegyvert. Éberségre, fegyelemre és forradalmi bátorságra van szükség. Lengyelország mindenesetre fontos döntés után van, túljutott a Rubiconon és senki sem tudja többé feltartóztatni a lengyel történelmi fejlődés nagy fordulatát. Tavasz köszöntött be Lengyelországra októberben - mondotta a varsói rádió kommentátora. A lengyel tavasz legfőbb ismertetője az igazság becsületének helyreállítása és a szakítás a hazugságokkal. Másik ismertetőjele az igazi tekintélyek rehabilitálása és a hamis tekintélyek megbuktatása. A Rokosszovszkij és a többi sztálinista kibuktatását hozó új vezetőségi lista közzététele után, noha a késő éjszakai órákban történt, ismét megélénkültek a varsói utcák. A házak ablakai mögött kigyúltak a fények, majd a lakosok az utcákra özönlöttek, ahol munkások és diákok árusították a varsói lapoknak a fontos döntéseket tartalmazó különkiadásait.

Varsó. A lengyel egyesült parasztpárt végrehajtó bizottsága ülést tartott, amelyen a politikai eseményekkel foglalkozott. A bizottság elnökéül Ignart választotta meg. Visszavette továbbá tagjai sorába az 1949-ben kizárt Kaminskit, a világháború alatt működő paraszt zászlóaljak volt parancsnokát. Az egyesült parasztpárt végrehajtó bizottsága teljes támogatásáról és bizalmáról biztosította a kommunista párt központi bizottságát az ország demokratizálásáért folytatott harcában.

Washington. Dulles külügyminiszter televíziós műsor keretében nyilatkozott az újságíróknak több nemzetközi kérdésről, előtérben a lengyelországi fejleményekkel. Rámutatott arra, hogy a liberalizálódás folyamata kétségtelenül megindult Lengyelországban és több más vasfüggöny mögötti országban. Ez a folyamat azonban még hosszú ideig eltart, mielőtt eljutna a betetőzéséhez. Az Egyesült Államoknak ma az az egyetlen feladata, hogy szabadságával és demokráciájával példát mutasson. Dulles külügyminiszter hangoztatta, hogy az amerikai kormány állandó kapcsolatot tart fenn Nagy-Britanniával, Franciaországgal és a többi szövetségeseivel a kelet-európai országok felé folytatandó politika alakításában. Az Egyesült Államok rokonszenvvel figyeli a lengyelországi fejleményeket. Lengyelországban, éppen úgy, mint más országokban nagyon szívesen üdvözölné az igazi demokrácia felülkerekedését. A demokrácia azonban olyan kormányzati forma, amely csak fokozatosan tud elhatalmasodni az egész világon. Az amerikai kormány a szabadság eszméjét olyan intézményekkel igyekszik ébren tartani a kelet-európai országokban, mint az Amerika Hangja, a Szabad Európa Rádiója és a léggömbök útján a vasfüggöny mögé eljuttatott tájékoztatás.

Washington. A Szovjetunió washingtoni ügyvivője pénteken átnyújtotta Dulles külügyminiszternek Bulganyin szovjet miniszterelnöknek Eisenhowerhez intézett újabb üzenetét. Ebben Bulganyin az atomfegyverek betiltásával foglalkozik. Ennek a problémának megvitatását Bulganyin különösen időszerűnek tartja az amerikai elnökválasztási hadjáratra való tekintettel. Bulganyin levelében azt mondja, hogy bizonyos amerikai körök teljesen helytelenül értelmezik a Szovjetuniónak az atomfegyverek ügyében folytatott politikáját. Ez a megállapítás Bulganyin levele szerint elsősorban Dulles külügyminiszterre vonatkozik, aki közvetlen támadásokat intéz a Szovjetunió és annak békés külpolitikája ellen. Hagerty, a Fehér Ház sajtófőnöke nyilvánosságra hozta Eisenhower elnök Bulganyinhoz intézett válaszát. Az amerikai elnök ebben mindenekelőtt sajnálkozással állapítja meg, hogy a szovjet miniszterelnök levele sok tekintetben eltér az elfogadott nemzetközi szokásoktól. A levél az elnökválasztási hadjárat közepette kifejezésre juttatja egyes amerikai politikai személyiségek véleményének támogatását, amely az Egyesült Államok belügyeibe való beavatkozást jelent. Ha ezt a beavatkozást egy nagykövet tette volna - mondja Eisenhower válasza, akkor a kormány a nemzetközi szokásoknak megfelelően nem kívánatos személynek nyilvánítaná a nagykövetet. A továbbiakban Eisenhower elnök megállapítja, hogy a Szovjetunió a levél tartalmát nyilvánosságra hozta, mielőtt azt a washingtoni szovjet ügyvivő átadta volna, és annak szövegét lefordították volna. Ez kényszerített engem arra - hangzik a válasz, hogy haladéktalanul nyilvánosságra hozzam válaszlevelem tartalmát. A továbbiakban Eisenhower elnök kijelenti, hogy a szovjet levélben Dulles külügyminiszter személyével kapcsolatos megállapítást személyes sértésnek tekinti és megállapítja, hogy a jelek szerint Bulganyin kétségbe vonja őszinteségét. Eisenhower elnök végezetül kijelenti, hogy csak azért nem küldte vissza Bulganyin levelét a szovjet nagykövetségnek, mert továbbra is él benne a remény, hogy a közvetlen érintkezés a világbékét szolgálja.

London. A brit hatóságok bejelentették, hogy tegnap került sor Ausztráliában az utolsó őszi atomrobbantási kísérletre. A tegnapi atomrobbantási kísérletet megelőzően három atombombát robbantottak már fel.

New York. 15 nemzet atomtudósaiból álló bizottság ma értekezletre ül össze az ENSZ New York-i székházában. A két hétig tartó értekezleten az atomtudósok az atomkisugárzás káros hatásait vizsgálják meg.

Belgrád. Ma kezdődnek meg a hivatalos tárgyalások a román kormány és pártküldöttség, valamint Tito jugoszláv államfő között. A román kommunista küldöttség kilencnapos hivatalos látogatásra érkezett szombaton a jugoszláv fővárosba. Tito jugoszláv államfő a román küldöttség tiszteletére rendezett fogadáson elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a szocialista országok közötti kapcsolatoknak kell mintául szolgálniuk a nemzetközi kapcsolatok rendezésére. Kijelentette, hogy a két ország közti viszony napról - napra javul, és ma azt már baráti viszonynak lehet nevezni. Erre a fejlődésre azután került sor, miután kiküszöbölték azokat az igazságtalanságokat a kölcsönös kapcsolatokban, amelyekért sem a jugoszláv, sem a román nép nem hibáztatható. Gheorghiu - Dej, a Román Kommunista Párt elsőtitkára válaszbeszédében azt mondotta, hogy Románia a szocialista átalakulásnak leninista elvét követi, amely a különböző országokban különböző formákban jelentkezik, az egyes országok körülményeinek és sajátosságainak megfelelően.

Budapest. A spanyolországi nemzetközi brigádok megalakulásának tegnapi évforduló ünnepségén Cséby Lajos, a Magyar Frontharcosok Szövetsége elnökségének tagja, beszédében rámutatott arra, hogy az 1949-es kirakatperek folyamán a vádlottak java része az úgynevezett spanyolországi brigád tagjai közül kerültek ki. Ez nagy elkeseredést okozott a brigád tagjai között. A spanyolországi háborúban részt vett önkéntesek mintegy ezer főnyi csoportjából a Rajk-per idején tizennégyet börtönbe vetettek, kettőt kivégeztek és egy öngyilkosságot követett el a börtönben. A brigád szónoka, név szerint meg nem jelölve, de félreérthetetlenül Rákosi Mátyásra célozva hangoztatta, hogy a sztálini önkényuralom előtt hajlongó vezetők saját maga törölte le nevét a brigád zászlójáról. A néphadsereg színházában rendezett ünnepségen, Kiss Károly üdvözölte a gyülekezetet a központi bizottság nevében. Azt mondotta, hogy jóllehet a kapitalisták elvesztették hatalmukat Magyarországon, továbbra is akadnak olyan erők, amelyek a kapitalizmus visszaállítására törekszenek. Ezek az erők az elmúlt hetekben megnövekedtek.

Híreink közlését ezzel befejeztük. Legközelebb egy óra múlva mondunk híreket.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 7:00
Hossz0:10:13
Cím07:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3