Interpellációs nap

1956. október 21. 11:46 ● 09:04

00:00 00:00

A műsor leirata

A rádió Interpellációs napját hallják. A népi demokrata álparlament következő ülésére bejegyzett interpellációkat most aggodalmasan vizsgálják és szűrik a különböző képviselői csoportok, pártszervezetek és az érdekelt miniszterek. Igazi interpelláció ezen az Országgyűlésen nem mondható el. Az elhallgatott interpellációk itt hangzanak el a mi Interpellációs napunkon. Az ülés mindjárt kezdődik.

-Az ülést megnyitom. Hegedűs miniszterelnök úr Molnár Erik igazságügyi miniszter urat bízta meg képviseletével.
-Miniszterelnök még a Hegedűs?
-Azt én is szeretném tudni.
-Az első interpelláció az elmaradt rehabilitációkról szól. Tessék beszélni képviselő úr!
-Halljuk!
-Tisztelt képviselőház! Az utóbbi időben nagyon sok nyilatkozat hangzott el az úgy nevezett szociális törvényesség megsértéséről és az ártatlanok rehabilitálásáról. Molnár igazságügy-miniszter úr saját magát tisztára akarta mosni a Rajk-ügyben és ezért arra hivatkozott, hogy az Igazságügyi Minisztérium nem gyakorolt felügyeletet a külön bíróság felett, amely Rajk László és társai ügyében ítélkezett. Ez valóban hajmeresztő beismerés. A legfontosabb bíróságok nem az Igazságügyi Minisztérium alá tartoztak, hanem a Belügyminisztérium alá.
-Az ÁVH alá!
-Moszkva alá!
-Az MVD alá! Feleljen miniszter úr!
-Még nem érkezett el az ideje annak, hogy erről beszéljek.
-Majd ha Ön áll a bíróság előtt, akkor kell beszélni!
-Tisztelt igazságügy-miniszter úr, Ön megállapította, hogy a külön bíróságok hamisított vallomások alapján ítélkeztek. A bírák tehát tettestársai voltak Farkas Vladimirnek és Rákosi Mátyásnak. Tisztelt miniszter úr, ön azt a nyilatkozatot tette, hogy a kompromittált bírákat az Igazságügyi Minisztérium nem vette át.
-Kik azok a kompromittáltak? Halljuk a névsort!
-Mi van Oltyval?
-Molnár miniszter úr! Önök utólag leleplezik saját kirakat pereiket. De nagyon sok kirakat per áldozatairól hallgatnak.
-Rajk elvtársat és másokat is rehabilitáltunk..
-Óó...
-Tisztelt miniszter úr! Tisztelt miniszter úr, Önök rehabilitálták azokat, akiknek rehabilitálását külpolitikai szempontból szükségesnek tartották. De mi lesz a többiekkel? Mindszenty hercegprímást nem rehabilitálták, csak feltételesen szabadlábra helyzeték.
-Még mérlegeljük a bizonyítékokat.
-Olty volt a bíró! Az nem elég bizonyíték?
-Minden tanúvallomás hamisított volt!
-Tisztelt igazságügy-miniszter úr, nincs kétféle igazság és kétféle kirakat per! Nem lehet az egyik kirakat pert revideálni és a másikat fenntartani!
-Ön kijelentette, hogy az ügyészségnek hivatalból eljárást kell indítania, ha törvénysértések tudomására jutnak. Nem jutott eddig tudomásukra a Mindszenty-per és a Grőz-per? Megindult az eljárás a perek rendezői és bírái ellen?
-Valaki nem indít eljárást önmaga ellen.
-Tisztelt Molnár miniszter úr, Önt epuráló miniszternek hívták, mert akármelyik minisztériumba került ott megindult a pártszerű tisztogatás. Miért nem kezdi meg most az epurálást? Önnek hivatalból kell intézkednie, hogy az ártatlanul elítélt Mindszenty József hercegprímást és társait rehabilitálják, hivatalukba visszahelyezzék és kártalanítsák őket a méltatlan üldözésért.
-Vigyázzon, ha ő epurál, magát fogják epurálni.
-Nem csak a Rajk-per elítéltjeinek ügyét kell felülvizsgálni. Hazug, koholt vádak alapján kivégezték például Donáth Györgyöt. Itt mért nem kezdik meg a rehabilitációs eljárást? A Földművelésügyi Minisztérium hírhedt perében, a Pócs-Petri-perben, a különböző összeesküvési perekben nagyon sok ártatlan embert halálra ítéltek, másokat pedig hosszú börtönbüntetéssel sújtottak. Mikor kapnak ezek elégtételt? Mikor adják meg a családtagoknak a kártérítést?
-Nem vizsgálhatunk felül minden ítéletet!
-[...] nélküli halottak nem számítanak.
-Fél, hogy önmagát kell letartóztatni!
-Csendet kérek képviselő urak! Tessék folytatni képviselő úr!
-Tisztelt igazságügy-miniszter úr, a nemzet addig nem nyugszik meg, míg minden ártatlan elítélt elégtételt nem kap. A következő interpellációt intézem a kormányhoz: hajlandó-e a kormány parlamenti bizottság kiküldésével az úgynevezett személyi kultusz idején hozott valamennyi ítéletet felülvizsgáltatni és az ártatlanul elítélteket rehabilitálni?
-Az interpelláció kiadatik a kormánynak. A következő interpelláció a Szovjetunióba hurcolt magyar állampolgárok kártalanításával foglalkozik. Az interpelláló képviselő urat illeti a szó.
-Tisztelt képviselőház! Hruscsov leleplezése óta köztudottá vált, hogy a sztálinizmus idején a Szovjetunió állami szervei tömegesen követtek el gyilkosságokat.
-Ez egy kicsit erős! Nem lehet így beszélni nagy szövetségesünk, a Szovjetunió igazságszolgáltatásáról.
-Hallatlan! Védi a személyi kultuszt!
-Ez még ma is sztálinista!
-Na, gyorsan disszidáljon Rákosi úrral!
-Egyes Szovjetunióba elhurcolt párttagok részben koporsórehabilitációt kaptak, részben, ha még életben voltak rehabilitációt és kártérítést. De ez csak egy elenyésző töredék, ma már elérkezett az ideje annak, hogy a Szovjetunió teljes anyagi és erkölcsi felelősségét megállapítsák, valamennyi ártatlanul elhurcolt magyar polgári személy ügyében.
-Háborús időkben történt károkról van szó, katonai személyekről.
-Ezt meri mondani, valótlanság! Fegyverszünet után hurcolták el a szerencsétleneket.
-Az utcáról a pékinasokat, postásokat, pincérlányokat!
-Malenkij-robot, Davaj-davaj!
-Tisztelt igazságügy-miniszter úr, magyar szakembereket, dolgozókat, KISZ-tisztviselőket és magas rangú állami alkalmazottakat vittek ki a Szovjetunióba és ezrével pusztultak a kényszermunkatáborokban. Családfők vesztek el és családjaik ma sem kapnak semmi támogatást ezért a végzetes „malenkij-robotért”.
-Ez már a múlté! Szovjet Oroszországban megváltozott a helyzet.
-Dehogy változott meg.
-Tisztelt miniszter úr! Az elpusztultak itthoni hozzátartozói a szovjet táborokban megrokkantak ma is nyomorognak és éheznek, Önök kötelesek e szerencsétlenek rehabilitálását is azonnal elrendelni és kártalanításukról gondoskodni!
-Honnan veszik a pénzt?
-A szovjettől!
-A következő interpellációt intézem a kormányhoz. Hajlandó-e a kormány az ártatlanul elhurcolt polgári személyek rehabilitálását és kártalanítását biztosítani? Hajlandó-e a szovjet kormánnyal tárgyalást kezdeni a magyar károsultak kárának megtérítéséről?
-Az interpelláció kiadatik a kormánynak. Az ülést felfüggesztem.

Kedves hallgatóink, ilyen interpellációknak kellene elhangzani az országgyűlésen, ahol független képviselők is helyet foglalnának. A népi demokrata álparlament következő üléseire bejegyzett interpellációkat ugyanis most aggodalmasan vizsgálják és szűrik a különböző képviselői csoportok, pártszervezetek és érdekelt miniszterek. Igazi interpelláció ezen az országgyűlésen nem mondható el. Az elhallgatott interpellációk itt hangzanak el a mi Interpellációs napjainkon.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-21 11:46
Hossz0:09:04
CímInterpellációs nap
MűsorkategóriaKommentár
Ismétlések
1956-10-21 11:46
Műsor letöltése MP3