A rádió interpellációs napja

1956. október 22. 8:50 ● 09:02

00:00 00:00

A műsor leirata

A rádió interpellációs napját hallják.

A népi demokrata álparlament következő ülésére bejegyzett interpellációkat most aggodalmasan vizsgálják és szűrik a különböző képviselői csoportok, pártszervezetek, és az érdekelt miniszterek. Igazi interpelláció ezen az országgyűlésen nem mondható el. Az elhallgatott interpellációk itt hangzanak el a mi interpellációs napunkon. Az ülés mindjárt kezdődik.
- Az ülést megnyitom. Hegedüs miniszterelnök úr Molnár Erik igazságügyminiszter urat bízta meg képviseletével.
- Miniszterelnök még a Hegedüs?
- Azt ő is szeretné tudni.
- Az első interpelláció az elmaradt rehabilitációkról szól. Tessék beszélni, képviselő úr.
- Halljuk!
- Tisztelt képviselőház! Az utóbbi időben nagyon sok nyilatkozat hangzott el az úgynevezett szociális törvényesség megsértéséről és az ártatlanok rehabilitálásáról. Molnár igazságügyminiszter úr saját magát tisztára akarta mosni a Rajk-ügyben, és ezért arra hivatkozott, hogy az Igazságügyminisztérium nem gyakorolt felügyeletet a különbíróság felett, amely Rajk László és társai ügyében ítélkezett. Ez valóban hajmeresztő beismerés. A legfontosabb bíróságok nem az Igazságügyminisztérium alá tartoztak, hanem a Belügyminisztérium alá.
- Az ÁVH alá.
- Moszkva alá, az MVD alá. Feleljen, miniszter úr!
- Még nem érkezett el az ideje annak, hogy erről beszéljek.
- Majd ha Ön áll a bíróság előtt, akkor kell beszélnie.
- Tisztelt igazságügyminiszter úr! Ön megállapította, hogy a különbíróságok hamisított vallomások alapján ítélkeztek. A bírák tehát tettestársai voltak Farkas Vladimirnek és Rákosi Mátyásnak.
- Úgy van.
- Ezt nem mondtam.
- De igen, mondta.
- Tisztelt miniszter úr! Ön azt a nyilatkozatot tette, hogy a kompromittált bírákat az Igazságügyminisztérium nem vette át.
- Kik azok a kompromittáltak? Halljuk a névsort!
- Mi van Oltival?
- Tisztelt Molnár miniszter úr! Önök utólag leleplezik saját kirakatpereiket, de nagyon sok kirakatper áldozatairól hallgatnak.
- Rajk elvtársat és másokat is rehabilitáltunk.
- Tisztelt miniszter úr! Tisztelt miniszter úr, Önök rehabilitálták azokat, akiknek rehabilitálását külpolitikai szempontból szükségesnek tartották, de mi lesz a többiekkel? Mindszenty hercegprímást nem rehabilitálták, csak feltételesen szabadlábra helyezték.
- Úgy van.
- Még mérlegeljük a bizonyítékokat.
- Olti volt a bíró, az nem elég bizonyíték?
- Minden tanúvallomás hamisított volt.
- Tisztelt igazságügyminiszter úr! Nincs kétféle igazság és kétféle kirakatper, nem lehet az egyik kirakatpert revideálni, és a másikat fenntartani. Ön kijelentette, hogy az ügyészségnek hivatalból eljárást kell indítania, ha törvénysértések tudomására jutnak. Nem jutott eddig tudomásukra a Mindszenty-per és a Grősz-per? Megindult az eljárás a perek rendezői és bírái ellen?- Alapi nem indít eljárást önmaga ellen.
- Tisztelt Molnár miniszter úr! Önt epuráló miniszternek hívták, mert akármelyik minisztériumba került, ott megindult a pártszerű tisztogatás. Miért nem kezdi meg most az epurálást?
- Úgy van.
- Önnek hivatalból kell intézkednie, hogy az ártatlanul elítélt Mindszenty József hercegprímást és társait rehabilitálják, hivatalukba visszahelyezzék, és kártalanítsák őket a méltatlan üldözésért.
- Vigyázzon, ha nem epurál, magát fogják epurálni.
- Nem csak a Rajk-per elítéltjeinek ügyét kell felülvizsgálni. Hazug, koholt vádak alapján kivégezték például Donáth Györgyöt. Itt miért nem kezdik meg a rehabilitációs eljárást? A Földművelésügyi Minisztérium hírhedt perében, a pócspetri perben, a különböző összeesküvési perekben nagyon sok ártatlan embert halálra ítéltek, másokat pedig hosszú börtönbüntetéssel sújtottak. Mikor kapnak ezek elégtételt? Mikor adják meg a családtagoknak a kártérítést?
- Nem vizsgálhatunk felül minden ítéletet.
- Protektor nélküli halottak nem számítanak.
- Végül önmagát kell letartóztatni.
(zúgolódás, csengő)
- Csendet kérek, képviselő urak! Tessék folytatni, képviselő úr!
- Tisztelt igazságügyminiszter úr! A nemzet addig nem nyugszik meg, míg minden ártatlan elítélt elégtételt nem kap. A következő interpellációt intézem a kormányhoz. Hajlandó-e a kormány parlamenti bizottság kiküldésével az úgynevezett személyi kultusz idején hozott valamennyi ítéletet felülvizsgáltatni, és az ártatlanul elítélteket rehabilitálni?
(taps)
- Az interpelláció kiadatik a kormánynak. A következő interpelláció a Szovjetunióba hurcolt magyar állampolgárok kártalanításával foglalkozik. Az interpelláló képviselő urat illeti a szó.
- Tisztelt Képviselőház! Hruscsov leleplezése óta köztudottá vált, hogy a sztálinizmus idején a Szovjetunió állami szervei tömegesen követtek el gyilkosságokat.
- Ez egy kicsit erős. Nem lehet így beszélni nagy szövetségesünk, a Szovjetunió igazságszolgáltatásáról.
- Ez hallatlan, védi a személyi kultuszt.
- Ez még ma is sztálinista.
- Gyorsan disszidáljon Rákosi után.
- Egyes Szovjetunióba elhurcolt párttagok részben koporsó rehabilitációt kaptak, részben, ha még életben voltak, rehabilitációt és kártérítést. De ez csak egy elenyésző töredék. Ma már elérkezett az ideje annak, hogy Szovjetunió teljes anyagi és erkölcsi felelősségét megállapítsák, valamennyi ártatlanul elhurcolt magyar polgári személy ügyében.
- Háborús időkben történt károkról van szó, katonai személyekről.
- Ezt meri mondani? Valótlanság.
- Fegyverszünet után hurcolták el a szerencsétleneket.
- Az utcáról a pékinasokat, postásokat, pincérlányokat.
- Malenkij robot.
(hangzavar)
- Tisztelt igazságügy-miniszter úr! Magyar szakembereket, dolgozókat, kistisztviselőket és magas rangú állami alkalmazottakat vittek ki a Szovjetunióba, és ezrével pusztultak a kényszermunka-táborokban. Családfők vesztek el, és családjaik ma sem kapnak semmi támogatást ezért a végzetes malenkij robotért.
- Ez már a múlté. Szovjet-Oroszországban megváltozott a helyzet.
- Tisztelt, tisztelt miniszter úr! Az elpusztultak itthoni hozzátartozói, a szovjet táborokban megrokkantak ma is nyomorognak és éheznek. Önök kötelesek e szerencsétlenek rehabilitálását is azonnal elrendelni és kártalanításukról gondoskodni.
- Honnan vegyük a pénzt?
- A szovjettől.
- A következő interpellációt intézem a kormányhoz. Hajlandó-e a kormány az ártatlanul elhurcolt polgári személyek rehabilitálását és kártalanítását biztosítani? Hajlandó-e a szovjet kormánnyal tárgyalást kezdeni a magyar károsultak kárának megtérítéséről?
(taps)
- Az interpelláció kiadatik a kormánynak. Az ülést felfüggesztem.
(hangzavar)

Kedves Hallgatóink! Ilyen interpellációknak kellene elhangzani az országgyűlésen, ha ott független képviselők is helyet foglalnának. A népi demokrata álparlament következő üléseire bejegyzett interpellációkat ugyanis most aggodalmasan vizsgálják és szűrik a különböző képviselői csoportok, pártszervezetek, és érdekelt miniszterek. Igazi interpelláció ezen az országgyűlésen nem mondható el. Az elhallgatott interpellációk itt hangzanak el a mi interpellációs napjainkon.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 8:50
Hossz0:09:02
CímA rádió interpellációs napja
MűsorkategóriaIsmeretterjesztő
Megjegyzésvan kerek zárójel
Műsor letöltése MP3