Napi híradó

1956. október 22. 22:35 ● 09:03

00:00 00:00

A műsor leirata

Szignál

Napi híradónk következik.
Mai híradónkban riportot közvetítünk a lengyelországi eseményekről.

Szignál

Háromszor huszonnégy óra sem telt el, és Lengyelország megvalósította azt, ami Titonak a Kominternből való elbocsátása és a XX. pártkongresszus óta legnagyobb eseménye a vasfüggöny mögötti világnak. Pénteken reggel kezdett tanácskozni a Lengyel Kommunista Párt Központi Bizottsága, és vasárnap este a varsói rádió ismertette a Politbüro megválasztott új tagjainak névsorát. Ez a névsor Gomulkáék teljes győzelmét jelenti, mert kimaradt belőle a hírhedt szovjet marsall, Rokosszovszkij, és a Politbüro másik három sztálinista tagja. Tárgyilagos megfigyelők szerint a választásnak ez az eredménye Gomulka személyes győzelme Hruscsov és a Varsóban járt szovjet küldöttség felett.

A küldöttség Moszkva felől péntek délelőtt 11 órakor érkezett a varsói repülőtérre. Hruscsov már a repülőtéren elvesztette idegeit, és a gépből kiszállva magából kikelve azt kiabálta a rá várakozó lengyel vezetők felé:
"Árulók! Mi a vérünket ontottuk, hogy felszabadítsuk ezt a földet, amit ti most az amerikaiaknak akartok átadni! Ez a tervetek azonban nem fog sikerülni!"

A lengyel központi bizottság a Sztálin úton lévő minisztertanácsi palotában a moszkvai vendégek érkezésének hírére felfüggesztette ülését. Ochab elsőtitkár vezetésével a bizottság legtekintélyesebb tagjai átmentek a közeli Belvedere palotába, ahol Hruscsovék már vártak rájuk. Hat óra hosszáig tartó izgatott tanácskozás kezdődött. Hruscsov azzal fenyegetőzött, hogy Szilézia felől szovjet katonaság van útban Varsó irányában. Ochab erre kijelentette, hogyha azonnal nem állítják meg őket, minden kapcsolatot megszakítanak a szovjet küldöttséggel. A későbbiek során azt is tudtára hozta Hruscsovéknak, hogy minden puccsra fel vannak készülve. Szóról szóra ezt mondta:

"Ne higgyék, hogy míg itt tartanak bennünket, odakint puccsot tudnak keresztülvinni. A pártot és dolgozó tömegeinket idejekorán figyelmeztettük erre, és ők mindenre készen állanak."

A Belvedere palotában Hruscsov ultimátumot nyújtott át a lengyel kommunista párt vezetőjének. Ebben azt követelte, hogy a Politbüro régi összetételében maradjon meg. Éjjel kettőkor a Lengyel Távirati Iroda közleményt fogalmazott meg erről a tanácskozásról. Érdemi közlés nincs benne, csak annyi, hogy lengyel küldöttség megy majd Moszkvába, és hogy a tanácskozások pártszerű légkörben folytak.

Hruscsovék ultimátumával a lengyel kommunista vezetők visszamentek a központi bizottság tanácskozásainak színhelyére, ahol az ultimátumról este 11 órakor vita kezdődött, amely másnap délelőtt 11 óráig tartott. A vita eredményét Hruscsovék tudomására hozták, akik ezt követőleg visszarepültek Moszkvába. A gép fedélzetén lengyel kommunista vezetők is voltak. Sem azt nem tudni, hogy személy szerint kik, sem azt, vajon ez-e az a lengyel küldöttség, amelyről a távirati iroda jelentése említést tesz.

A hétvége drámai eseményei egész Lengyelországot lázba hozták. A hadsereg tudvalévőleg már két hete riadókészültségben van, de ezt a riadókészültséget még a Politbüróból azóta kibuktatott Rokosszovszkij marsall rendelte el.

A közhangulat kialakításában különösen a munkásságnak és a fiatalságnak volt nagy szerepe. A munkások segítettek a rikkancsoknak a nagy eseményeket közlő varsói lapok rendkívüli kiadásának szétosztásában. Több üzemben, így a zerani autógyárban ülősztrájkot kezdtek, és éjszakai üléseket tartottak. Küldöttséget menesztettek a hadsereg műszaki akadémiájára is, ahol a tisztek és a közlegények a politikai élet demokratizálását követelték. A lengyel ifjúsági szervezet vezetősége nyílt levelet intézett a központi bizottsághoz, amelyben felszólítják a párt vezetőit, hogy hozzanak tiszta és félreérthetetlen döntéseket.

A diákok a levélben élesen elítélik azt, hogy a népnek csak cseppekben adagolják a demokráciát. Ez a gyakorlat ellentétben áll az alapvető forradalmi elvvel: "A néppel a népért." Az ifjúság levelében élesen megtámadja azokat a kommunista vezetőket, akik a munkásönkormányzattal bizalmatlanok, és a független véleménynyilvánítások miatt pánikot próbálnak kelteni.

Vasárnap Varsó lakossága valósággal ellepte az utcákat. Mindenfelé izgatott csoportok tárgyalták az eseményeket. Az esti órákban már bizonyossá vált, hogy Gomulka felülkerekedett a hatalomért folyó harcban. Később nyilvánosságra hozták a központi bizottságban tartott beszédét, amellyel irányt szabott a központi bizottság további tanácskozásainak. A beszéd lényeges pontjai a következők:

"A lengyel gazdasági élet súlyos válságban van, csökken a széntermelés, fokozódik a lakáshiány.
Poznan a nép tiltakozása volt a hazugság és a képmutatás ellen.
A dolgozók elvesztették bizalmukat a régi vezetőségben, annak tehát ezzel megszűnt a joga a további kormányzáshoz.
A kollektív gazdaságok jövedelme a szabad birtokoké alatt maradt. Meg kell szüntetni a kényszerkolhozosítást!
A régi Politbüro által elrendelt letartóztatások felülvizsgálására van szükség. Egyszer s mindenkorra végeztünk a sztálini rendszerrel és annak módszereivel!
Az új választójogi törvény a lakosság választási jogát biztosítsa, ne pedig szavazási kényszert jelentsen!
Magánkezdeményezést az iparban! Szűnjék meg az állami vállalatok kizárólagossága!
Ne csak személyi kultusz, van hatalmi kultusz is. A Szovjetunióban éppúgy, mint a népi demokráciákban. A párt ne kormányozzon, hanem irányítson!
A Szovjetunió iránti bizalom, a baráti kapcsolatok alapja csak a lengyel függetlenség és szuverenitás lehet.
A szocializálás folyamata sohasem tekinthető lezártnak. A feléje vezető utak közül azt kell használni, amelyik a legcélravezetőbbnek látszik!"

Gomulka beszéde a közvéleménynek azt a felfogását igazolja, hogy Hruscsovék Varsóban csatát vesztettek. Ennek megfelelően, a Lengyel Újságíró Egyesület a leghatározottabban visszautasítja a Pravda támadását, mint az ország belügyeibe való durva beavatkozást. A Trybuna Ludu különkiadásban megállapítja, hogy az új Politbüro megválasztása fordulópontot jelent a párt és az ország számára. Hosszú évek óta, első ízben szoros kapcsolat keletkezett a párt legfőbb szerve, valamint a tömegek között.

Az elmúlt háromszor huszonnégy óra mérlegét a varsói rádió kommentátora az események és a közhangulat alapján következőképpen vonta meg:

"Nagy éberségre van szükség, mert a múlt tovább kísért. Erői még nem tették le a fegyvert. Éberségre, fegyelemre és forradalmi bátorságra. Lengyelország mindenesetre fontos döntés után van. Túljutott a Rubiconon, és semmi sem tudja többé feltartóztatni a történelmi fejlődést. Tavasz köszöntött be Lengyelországban októberben. A lengyel tavasz legfőbb ismertetője az igazság becsületének helyreállítása és a hazugságokkal való szakítás. Másik ismertetőjele pedig a hamis tekintélyek bukása."

Szignál

Napi híradónkat hallották.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja.

Információk

Adásba került1956-10-22 22:35
Hossz0:09:03
CímNapi híradó
MűsorkategóriaHírszolgálat
Ismétlések
1956-10-22 22:35
Műsor letöltése MP3