Rendkívüli riportsorozat a magyarországi események visszhangjáról - a nyugati fővárosokban működő tudósítóink jelentései

1956. október 31. 8:10 ● 14:00

Hunyadi Katalin
00:00 00:00

A műsor leirata

Szignál

Rendkívüli riportsorozatunk most következő adásában összefoglaljuk Hallgatóink számára az elmúlt 24 óra híreit:

Mielőtt a magyarországi események nyugati visszhangjának összefoglalójára rátérnénk, egy hírt közlünk.

A Győri Szabad Rádió szlovák nyelvű felhívással fordult a szlovák néphez. Felhívását a csehszlovák kommunista hatóságok azzal akarták hatástalanná tenni, hogy csehszlovák területen, valószínűleg Pozsonyban zavaróállomást helyeztek üzembe, amely ráállott a Győri Szabad Adó hullámhosszára. A Szabad Európa Rádió csehszlovák osztálya hallotta a Győri Rádió felhívását, és hullámhosszain eljuttatta a szlovák néphez.

Ugyancsak továbbította a Miskolci Szabad Adó felhívását is a környező népekhez. A felhívás megnyugtatta a környező népeket, hogy a magyarországi szabadságharcnak nincsenek nacionalista követelései és felhívta őket, hogy segítsenek a magyar nép nagy szabadságharcában.

Most pedig hallgassák meg nyugati fővárosokban működő munkatársaink jelentéseinek összefoglalóját arról, mi volt az elmúlt 24 órában a magyarországi események nyugati visszhangja.

Norvégia, Kanada és Új-Zéland képviselői az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordultak és sürgették a tanács állásfoglalását a magyar ügyben.

Argentína felszólította az ENSZ 20 nemzetből álló latin-amerikai csoportjának tagjait, hogy együttesen foglaljanak állást a magyar kérdésben.

Nemcsak a tagállamok képviselői bombázzák az ENSZ-et a magyarországi szabadságharc ügyében. Egymást érik a legkülönbözőbb szervezetek felhívásai, amelyek követelik, hogy az Egyesült Nemzetek azonnal és hathatósan avatkozzék bele a magyarországi események alakulásába.

A nyugat-berlini szakszervezet felhívásából közlünk egy mondatot mutatóba:

Felszólítjuk az Egyesült Nemzetek Szervezetét, vessen véget azonnal a magyarországi vérontásnak, ismerje el a felkelők vezetőit, mint ideiglenes kormányt, akadályozza meg a szovjet további beavatkozását. Felszólítjuk a német népet, ne maradjon tovább semleges és tétlen a szabadságért vívott harcban.

A belga diákok nagygyűlése szózatban követelte az ENSZ-től, akadályozza meg a szovjet további vérengzését Magyarországon. A diákok bejelentették, hogyha az ENSZ erre képtelen, hathatósabb eszközöket fognak találni a magyar diáktestvéreik megsegítésére.

Az ENSZ-hez intézett további felszólítások felsorolása helyett most vessünk egy pillantást a mai nyugati sajtóra.

Teljes áttekintést ma sem tudunk adni, kedves Hallgatóink. Napok óta minden 24 óra elteltével ugyanazt jelenthetjük: minden nyugati lap, vezető helyen, óriási képes riportokban és vezércikkekben foglalkozik a magyar eseményekkel.

Bécsi tudósítónk jelentése szerint a mai bécsi sajtó elsősorban azt a kérdést teszi fel: miért nem avatkoznak bele végre a nagyhatalmak a magyar nép szabadságharcába? A Biztonsági Tanács ülésezik ugyan, de még mindig nem hozott érdemi határozatot. Ausztriában, ahol a legközelebbről ismerik a magyar nép hangulatát, felteszik a kérdést: hol van a nyugati segítség?

A másik fő szempont, amely ma az osztrák lapokat foglalkoztatja, az a kérdés, hogyan egyeztethető össze Ausztria semlegessége egyfelől és a magyar szabadságharc ügye iránt érzett rokonszenve másfelől?

Erre a kérdésre az osztrák nép ezekben a napokban tanúsított magatartása adta meg azt a választ, amelyért a magyar nép örökké hálás lesz nyugati szomszédjának.

Londoni munkatársunk beszámolója szerint az angol sajtó és közvélemény hangulatát talán a Daily Mail vezércikkének bevezető mondata jellemzi a legjobban: "Remélünk és imádkozunk."

Az angol sajtó általában reménykedéssel, de óvatosan és bizalmatlanul fogadja a híreket, amelyek az orosz csapatok Magyarországról való kivonásáról szólnak. A bizalmatlanság érthető, hiszen éppen angol kormánykörökből származik a hír, hogy az oroszok, míg egyfelől kivonulásról és be nem avatkozásról beszéltek, ugyanakkor új csapatok szállítását kezdték meg Magyarország felé. Az angolok bizalmatlanok voltak a magyarországi eseményekkel foglalkozó kommentárjaikban ma Nagy Imre kormányának ígéreteivel szemben is, az általános vélemény: minden az ígéretek beváltásától, vagy be nem váltásától függ.

Természetesen egymást érik az angol sajtóban a további segítségre felszólító cikkek is. A Daily Mirror kevesli az angol kormány által felajánlott 25 ezer fontot, és legalább kétszer annyit követel.

Az Evening Standard annak a reményének ad kifejezést, hogy az angol Sadler's Wells balett nem megy baráti látogatásra Moszkvába, most, amikor orosz csapatok magyarokat gyilkoltak halomra.

Svájci tudósítónk szerint a mai svájci sajtó sem mutat túlságosan nagy bizalmat Nagy Imre kormánya iránt. Akárcsak az angol sajtó, a svájci is azt mondja, hogy Nagy Imrének újabb tettekkel kell a magyar nép bizalmát kiérdemelnie, ha uralmon akar maradni.

Mint párizsi tudósítónk jelenti, a francia sajtó elsősorban a magyarországi helyzet legújabb híreit ismerteti. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem kommentálna, csak híreket adna.

Legjellemzőbb talán az a tény, hogy a nagy francia napilap, a Le Monde már ötödik napja a magyarországi eseményeknek szenteli vezércikkét, és öthasábos címmel közli a magyarországi híreket. A nagy múltú lap történetében ilyesmire még nem volt példa.

Római tudósítónk jelentése szerint ma a legtöbb olasz lap is azzal a kéréssel foglalkozik: bízhatik-e Magyarország népe, bízhatik-e a Nyugat, Nagy Imre kormányának jóhiszeműségében? Általában az a vélemény, hogy erre a kérdésre csak az elkövetkező napok eseményei adhatják meg a választ.

Stockholmi tudósítónk jelenti, hogy a svédországi lapok amellett, hogy részletes riportokban beszámolnak a magyarországi helyzetről, elsősorban azt mondják el, hogy áll a Svéd Vöröskereszt segítési akciója.

A svéd nép újabb bizonyságát adta segítőkészségének és nagylelkűségének. A Magyarország felé irányuló segélyakció - mint a lapok jelentéseiből kitűnik - lassan elképzelhetetlen méreteket ölt.

Kedves Hallgatóink, rövid sajtószemlénk után most néhány szemelvényt közvetítünk a ma beérkezett nyilatkozatokból:

Bakách-Bessenyey György, a Magyar Nemzeti Bizottmány Külügyi Bizottságának elnöke a [következő nyilatkozatot tette:]

A Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottsága táviratban fordult az Egyesült Államok elnökéhez és külügyminiszteréhez, az ENSZ főtitkárához és a Biztonsági Tanács elnökéhez, kérve intervenciójukat az orosz csapatok terrorisztikus közbelépése, a kommunista kormány erőszakos intézkedései és a magyar nép akaratának elnyomása ellen. A magyar nemzetnek vissza kell kapnia az önrendelkezés jogát.

Közi Horváth József, a Magyar Keresztény Népmozgalom elnöke így nyilatkozott:

1956. október 25-e bevonult a magyar történelem nagy dátumai közé. Minden rendelkezésünkre álló eszközt igénybe veszünk, hogy a szabad világ megakadályozza a megcsúfolt zsarnok bosszúját. Hisszük és ezután még megfeszítettebb erővel küzdünk érte, hogy a magyar nép függetlenül és szabadon végre megvalósíthassa a maga igazán haladó, valóban szociális Magyarországát.

A most ismertetésre kerülő nyilatkozatokat csak felsoroljuk.

Nyilatkozott Márai Sándor.
Arthur Radford, az Egyesült Államok vezérkari főnöke.
Anita Garibaldi, a nagy olasz szabadsághős unokája.
Rokonszenv táviratot küldött az Emigráns Orosz Szervezetek Szövetség.
Ugyanígy a fehér rutének emigrációban élő Központi Tanácsa.
A Lengyel Emigráns Diákok Szövetsége.
A Svájci-Lengyel Emigráns Csúcsszervezet.
Az Angliában élő Lengyel Emigránsok Szövetsége.

Ma is egymást érték a táviratok, amelyek hírt hoztak arról: honnan és kik indítottak útba konkrét segítséget Magyarország felé. Ezek a következők:

A Portugál Vöröskereszt.
A Venezuelában élő magyarok.
Az Ausztráliában dolgozó magyar bányászok.
A londoni lengyelek -, hogy csak néhányat említsünk a sok közül.

Most pedig néhány szó a Magyarország mellett rendezett tüntetésekről:

Tüntettek a göteborgi diákok.
Stockholm lakói.
A nyugat-svéd iparvidék magyar munkásai.
A Stockholmi Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom.
A trieszti munkások.
Genova lakossága. Tüntetés volt Firenzében, Siennában és Anconában.
Tüntettek a messinai diákok is Magyarország mellett.
Milánóban mintegy 10 ezer főnyi tüntetőtömeg megostromolta a kommunista párt székházát.
Hatalmas tüntetést rendeztek a római középiskolás és egyetemista diákok.
A Katolikus Magyar Diákszövetség németországi csoportja.
Párizsban a Francia Szocialista Szakszervezeti Szövetség és a francia szállítómunkások rendeztek tiltakozó nagygyűlést a szovjet nagykövetség előtt.
A belgiumi Leuven egyetemistái tiltakozó nagygyűlést tartottak a szovjet csapatok magyarországi vérengzései ellen.
A nyugat-berlini házak ablakaiban tegnap este is, mint már napok óta, gyertyák égtek a magyar szabadságharc áldozatainak emlékére.

Kedves Hallgatóink, összefoglaló riportunk befejezéséül eddig még nem közölt, legfrissebben beérkezett híreinket közöljük a magyarországi események nyugati visszhangjáról:

Szeptember eleje óta Párizsban szereplő Budapesti Nagycirkusz elhatározta, hogy a felkelők oldalára áll és november 6-án gálaestet rendez a szabadságharcosok javára.

A belga Keresztényszocialista Párt ülést tartott, amelyen a legmélyebb megilletődés hangján emlékezett meg a magyar nép harcáról. A párt felháborodva emeli fel szavát a zsarnokok ellen, akik Magyarországon kívülről beavatkozva a legbrutálisabb eszközökkel kísérelték meg az ellenállást és tiltakozást megtörni. Határozatban kérik a kormányt, emelje fel a belga nép tiltakozó szavát és vigye a magyar kérdést a maga részéről is a Biztonsági Tanács elé.

A római, hágai és bécsi magyar követség után most a stockholmi is eltávolította bejárata felől a kommunista címert. Weber, a követség kommunista titkára ki akarta fejezni köszönetét a svéd újságoknak, a magyaroknak juttatott svéd segítségért. A svéd újságok szerkesztőségei ridegen elutasították ezt a köszönetet, mert Stockholmban mindenki tudja Weber követségi titkárról, hogy a politikai rendőrség megbízottja volt.
Az Arbeitaren című szindikalista újságnál nyíltan megmondták a kommunista követségi titkárnak, hogy a svéd nép nem a magafajta kommunistáktól kíván köszönetet, mert a segítséget a szabadságáért harcoló magyar népnek adta.

Legfrissebben beérkezett híreinkkel fejeztünk be mai összefoglaló riportunkat a magyarországi események nyugati visszhangjáról.

Zene

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-31 8:10
Hossz0:14:00
CímRendkívüli riportsorozat a magyarországi események visszhangjáról - a nyugati fővárosokban működő tudósítóink jelentései
MűsorkategóriaTudósítás
Ismétlések
1956-10-31 8:10
SzerkesztőHunyadi Katalin
Megjegyzés[…] adáshiba
Műsor letöltése MP3