06:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 23. 6:00 ● 09:47

00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves Hallgatóink, néhány másodperc múlva, 6 órakor megszólal tárogatónk hangja: "Szól a kakas már, majd megvirrad már."

Tárogató.

Kedves Hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban.
A lengyelországi katonai szervezetek a hadsereg igazi demokratizálását követelik. Körképet adunk a nemzetközi sajtónak a lengyelországi fejleményekhez fűzött megjegyzéseiről.
Magyarországon is megmutatkoznak a liberalizálási folyamat jelei - hangoztatja Ravndal, az Egyesült Államok távozó követe New Yorkban.
Befejeződtek a jugoszláv - román tárgyalások.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Politbüroja Gomulka vezetésével értekezletre ült össze, amelynek napirendjén hír szerint Rokosszovszkij tábornagy ügye szerepel. Rokosszovszkij-t, aki a kormány tagja és a lengyel hadsereg főparancsnoka, vasárnap nagy szavazataránnyal kibuktatták a Politbüroból. Varsóban és számos más lengyel városban tegnap tömeggyűléseket tartottak, amelyeken a demokratizálás folytatását követelték és támogatásukról biztosították Gomulkát. Gyűléseket tartottak különböző lengyel katonai alakulatok is. Az itt hozott határozatok a demokratizálásnak a hadseregre való kiterjesztését sürgették. Stettinben egy tömeggyűlésen a Szovjetunióban visszatartott lengyel állampolgárok azonnali repatriálását követelték. Követelték azt is, hogy vigyék vissza a lengyel hadseregbe azokat a lengyel hazafiakat, akiket a sztálini korszakban fosztottak meg katonai rangjuktól. Varsóban egyébként bejelentették, hogy a lengyel parlament közjogi bizottsága jóváhagyta az új választójogi javaslatot.
Ennek legfőbb újítása, hogy kötelezővé teszi a titkos szavazást és, hogy a szavazók több képviselőjelölt között választhatnak. A javaslat most a parlament elé kerül.

A szabad világ sajtója vezető helyen foglalkozik a lengyelországi eseményekkel és azok várható hatásával. Az angol lapok közül a Manchester Guardian rámutat arra, hogy nemcsak a kommunista párt egyes vezetői, hanem az egész lengyel nép függetlenséget, nemzeti önállóságot követel Moszkvától. A varsói események súlyos válaszút elé állították a Szovjetuniót. Vagy vállalják a demokratizálás folytatásával járó kockázatot vagy erőszakkal kell letörjék a szabadságmozgalmakat, ami súlyos csapást jelentene a szovjet külpolitikára.

A Times szerint a varsói események tanulsága szerint a lengyel nép nemcsak a szovjet uralomtól, hanem a kommunista rendszertől is meg akar szabadulni. Az angol lap idézi a lengyel egyetemi ifjúság Poprosztu című lapjának egyik cikkét, amely szerint csak a valóban szabad választások biztosíthatják az ország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét.
A munkáspárti Daily Herald arról az értesüléséről számol be, hogy Tito és Mao Ce-tung táviratban fejezte ki szerencsekívánatait Gomulkának. A munkáspárt lapja szerint az egész lengyel nép fellázadt a szovjet kommunista imperializmus és értelmetlen zsarnoksága ellen. A lengyelek nem a szocializmus és demokratikus formája, hanem a szovjet kommunizmus ellen lázadnak. Az olasz lapok általában megegyeznek abban, hogy Moszkva kénytelen volt meghátrálni a határozott és elszánt lengyel állásfoglalással szemben. Rámutatnak arra, hogy ha a lengyeleknek sikerül bizonyos mértékű függetlenséget kivívni, ez nem maradhat hatás nélkül a további vasfüggöny mögötti országra sem.

A francia La Croix véleménye szerint a lengyel fejleményeknek rövidesen következményei lesznek a többi kelet-európai országban. Nagy Imre előtérbe jutása sem várat már sokáig magára. Annak ellenére - írja a francia lap - hogy Gomulka és hívei a teljes szabadság uralmát akarják megteremteni Lengyelországban Gomulka kommunista, aki szabadabb és függetlenebb, de kommunista rend megteremtésére törekszik.

Az amerikai Washington Post is erre a szempontra mutat rá. Rendkívül nagy jelentőségűnek mondja, hogy egy vasfüggöny mögötti állam nyíltan szembeszáll Moszkvával. Gomulka azonban a demokrácia és a demokratizálás alatt a kommunizmus egy új fajtáját érti. A Szovjetunió a lengyel fordulat következtében háború utáni történetének legválságosabb szakaszához érkezett, mert nem kétséges, hogy a Lengyelországban megindult folyamat kiterjed a többi országra is, s ez a szovjet birodalom szétomlásához vezethet. Ha a lengyel vezetőknek sikerül kivívni függetlenségüket, lehetséges, hogy éppen oly segélyben részesülnek Amerikától, mint Jugoszlávia. A segély nem az újfajta kommunizmus, hanem a függetlenségéért harcoló lengyel nép támogatását jelentené, írja az amerikai lap.

Berlin. A kelet-németországi kommunista hatóságok elkobozták a Berliner Zeitung am Abend újságárusokhoz ért példányait. Ez a lap volt az egyetlen Kelet-Németországban, amely részleteket közölt Gomulka beszédéből.
New York. Ravndal, az Egyesült Államok távozó budapesti követe New Yorkba érkezett. Közölte a sajtó képviselőivel, hogy Magyarországon is megmutatkoznak a liberalizálási folyamat jelei. Az új vonal körül csoportosuló erők függetlenséget követelnek a Szovjetuniótól, biztosítani akarják, hogy Magyarország szabadon kereskedhessék bármely országgal, és szorosabb kapcsolatokat akarnak teremteni az önálló politikát folytató vasfüggöny mögötti országok közt. Az amerikai követ kiemelte, hogy a magyar népet rendszeresen tájékoztatják a hivatalos hírközlő szervek is a lengyelországi helyzetről.

Budapest. A főváros két egyetemén rendkívüli gyűlést tartott az ifjúság. Az Építészeti Műszaki Egyetem hallgatói elhatározták, hogy kilépnek DISZ-ből és új egyetemi szervezetet létesítenek. A Közgazdasági Egyetem hallgatói még nem döntöttek ebben a kérdésben, de a rendelkezésünkre álló hírek szerint többségükben a kilépés mellett foglalnak állást. Mindkét egyetem hallgatói határozatot hoztak, amelyben tetteket sürgetnek, a vezetés javítását, a felelősség kérdésének őszinte tisztázását, a magyar - szovjet baráti kapcsolatoknak a teljes egyenjogúság alapján való rendezését követelték. A Közgazdasági Egyetem hallgatói ezen felül azt is követelték, hogy helyezzék Nagy Imrét vissza a legfelső állami és pártvezetőségbe. A diákság szolidaritását fejezte ki a lengyeleknek s bejelentette, hogy a lengyelek harcát követendő példának tekintik. A Szabad Nép szerkesztősége a lengyel Trybuna Ludu szerkesztőit biztosította együttérzéséről és kívánt sikereket a most megindított harc folytatásához. A budapesti rádió munkatársai a varsói rádiót üdvözölték, kiemelve, hogy a szektarianizmus elleni harc éppúgy, mint a szocializmus építése közös, és hogy ez a harc sikeres lesz Magyarországon is. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége táviratban üdvözölte a lengyel újságíró szövetséget. A DISZ Petőfi körének vezetősége javaslatról tárgyal, mely szerint a Petőfi körnek kérnie kell a központi vezetőség mielőbbi összehívását és azt, hogy az előkészítésbe vonják be Nagy Imrét is. Egy másik javaslat szerint követelni kell, hogy a párt és a kormány legfőbb vezetésébe vonjanak be a nép bizalmát élvező, a szocialista demokratizmusért és a lenini elvekért következetesen kiálló személyeket.

Belgrád. Befejeződtek a jugoszláv - román tárgyalások. A tárgyalásokról kiadott hivatalos közlemény szerint kereskedelmi és fizetési egyezményt, árucsere-forgalmi megállapodást és tudományos, valamint műszaki együttműködésről szóló megállapodást kötöttek. Megállapodtak egy kulturális egyezmény elveiben is. A tárgyalásokon a jugoszláv delegációt Tito és Kardelj, a román delegációt Georghiu-Dej és Stoica vezette. Néhány órán belül várják a jugoszláv - magyar tárgyalásokról szóló hivatalos közlemény kiadását is.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 7 órakor jelentkezünk Hírszolgálatunkkal.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Szünetjel.

Információk

Adásba került1956-10-23 6:00
Hossz0:09:47
Cím06:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3