Nyugati lapszemle

1956. október 22. 12:45 ● 14:02

Indig Ottó
00:00 00:00

A műsor leirata

Nyugati lapszemlénket közvetítjük.

Szignál

Kedves hallgatóink! Most svájci munkatársunk számol be Önöknek arról mit ír a Neue Zürcher Zeitung a világ eseményeiről. Lapozzuk végig együtt, kedves hallgatóink, a híres svájci újság hasábjait.

A történelem forró lélegzetének ritmusa dobog végig Kelet-Európán. A Poznanban elkezdett politikai dráma jelenetei folytatódnak a varsói színpadon. A svájci újság egész első oldalát a varsói eseményekről szóló jelentések és a helyzetet elemző kommentárok töltik be. A lengyel kommunista párt első titkára Gomulka lett, és a Központi Bizottság kiadta jelentését az új Politbüro összeállításáról, és ebben Rokosszovszkij tábornagy neve nem szerepel. A varsói rádió szombat este óta Gomulka beszédét harsogja, amelyet a Központi Bizottság ülésén mondott. E beszédében Gomulka kategorikusan hangoztatta a szocializmusnak különböző útjait, és kijelentette, hogy minden országnak megvan a joga a függetlenségre. Lengyelországnak - mondotta - a Szovjetunióval fel kell tartania a kapcsolatot, de ennek az egyenlőségen és függetlenségen kell alapulnia.
Még nem lehet tudni, hogy Lengyelország új politikai vonala hova vezet, írja a Neue Zürcher Zeitung. Ez még nyílt kérdés, de valami megmozdult, aminek történelmi jelentősége kiszámíthatatlan. A svájci újság varsói tudósítója tárgyalja a kommunista párt központi ülésén történteket, és elemzi a pénteki nap nagy eseményét, amidőn egészen váratlanul megjelent Varsóban Hruscsov, és kíséretében Molotov, Kaganovics és Mikojan. Hruscsov és kíséretének megérkezése Varsóba drámai és tüntető hatást váltott ki, és különösen azok a rémhírnek is beillő jelentések, hogy mögöttük a szovjet hadsereg is megmozdult. A Központi Bizottság ülése előtti napon az egyik lengyel újságban megjelent a kormányhű újságíró Boleszlav Piasecki-nek egy cikke, amelyben figyelmeztette az ország vezéreit arra, hogy számíthatnak Moszkva közbelépésére, sőt katonai erejének fellépésére. Piasecki figyelmeztető írása Varsó széles politikai rétegeiben megdöbbentést keltett, miután mindenki tudta, hogy a Szovjetunió, amely Lengyelország bizonyos területein fenntartja katonai egységeit, a poznani események óta e katonai kereteket jelentősen megerősítette. Hruscsov és társainak váratlan varsói megérkezéséről a zürichi újság munkatársa azt írja, ennek egyetlen oka volt a Szovjetunió vezéreinek elégedetlensége, hogy a Politbüro megválasztandó tagjainak listáján Rokosszovszkij tábornagy neve nem szerepelt. A Neue Zürcher Zeitung szerint Hruscsov szinte ultimátum-szerűen követelte Varsótól, hogy a régi Politbüro tagjai kivétel nélkül szerepeljenek a megválasztandó tagok új listáján. Most már tudjuk, hogy mi történt. Rokosszovszkij tábornagy neve az új Politbüro összetételénél kiadott névsorban nem szerepel.

"Késlekedik a német katonai felszerelés" a címe a lap következő oldalát egészen betöltő tudósításnak. A svájci újság Bonnban élő megfigyelője és tudósítója más szemmel látja a bonni kormány körül történő eseményeket, mint a németországi újságírók, akik talán nem mindig eléggé tárgyilagosak. A svájci lap tudósítója a következőket írja. Adenauer kancellár tegnap kijelentette, hogy az új hadügyminiszterre nehéz feladatok várnak, többek között a NATO tanácsával meg kell értetnie, hogy a német felfegyverkezésre tett ígéreteinket miért nem tarthatjuk meg. Az eddigi tervek és ígéretek szerint - írja a svájci lap - a bonni kormány ez év végéig 96 ezer emberből álló hadsereg felállítását tervezte, és arról volt szó, hogy a jövő évben ez a haderő 270 ezer főre emelkedik. Adenauer beszédéből azonban világosan kiderül, a német szövetséges kormány számol azzal, hogy a NATO-nak tett ígéretét nem teljesítheti. Ez a helyzet nem lepi meg sem a bonni politikai köröket, sem a német közvéleményt. A német sajtó már régen kétkedik abban, hogy a hadügyminisztérium a hadsereget a NATO-val megegyezett időpontra felállíthatja. Sajnos e kétségre minden oka megvolt - írja a svájci újság - és a most távozó hadügyminiszter kategorikus kijelentései, amelyekben a hadsereg kikötött időre való felállítását ígérte, már jó ideje mindenki gyanakodva fogadta.

Ha mindezt ismeri az ember, csak úgy érthető meg Blank leváltása és Strauss hadügyminiszterré való kinevezése. A német kormányban történt változások között ez volt a legjelentősebb, és az egész kabinetreformban az egyetlen személyi csere, amely Adenauer lépését igazolja. A svájci lap bonni munkatársa szerint nagyon téves és olcsó volna Blankot most a kormány minden hibájáért bűnbaknak odaállítani, még akkor is, ha talán Blank nem állt mindig hivatása teljes magaslatán. Ezért kissé igazságtalan az a beállítás, hogy Blank a túlhalmozott munkától kifáradt, ereje elhasználódott, és ezért volt szükséges, hogy egy fiatalabb és dinamikusabb egyéniség vegye át munkakörét. Blank neve a szövetséges véderő előkészítési munkálataitól mindeddig elválaszthatatlan volt. Ezért van valami tragikus abban, hogy most el kell hagynia munkaasztalát. Mindenesetre Blank az utóbbi napokban megmutatta, hogy milyen úri módon tud veszteni. Nemcsak hogy nem vette rossz néven régi ellenfele kinevezését, de biztosította Strauss minisztert, hogy mindenben támogatni fogja. Itt nem a hadügyminiszter személye fontos, hanem az ügy - mondotta - Blankot eddig mindenki támadta, de most, hogy lelépett a színről, úgy a német sajtó, mint a rádiók igazságot szolgáltatnak neki, és majdnem egyhangúan írják és jelentik ki, hogy minden tettében tiszta szándék és jóakarat volt, és tehetsége minden erejével támogatta a német hadsereg újrafelállításának kényes ügyét.

Most lapozzunk át az újság következő oldalaira, amelyeken a világ minden részéről befutó tudósításokat találunk. A lap Hollandiában élő tudósítója beszámol a királyi udvar kríziséről, és arról az eseményről, hogy a királyi palotában állítólag újból megjelent Greta Hoffman, az a javasasszony és kuruzslónő, akinek eltávolítását és a palotából való kitiltását nem csak a holland nép, de az ország felelős urai is követelték. E hír egész Hollandiában makacsul tartja magát, különösen mióta egy londoni hetilapban hosszú cikk jelent meg arról, hogy holland miniszterek, politikusok, sőt a királynő férjének édesanyja is azon munkálkodnak, hogy Julianna királynő visszavonuljon, és a trónról lemondjon. A holland nép, amely királynőjét rajongva szereti, mármint befejezett tényt suttogja egymás között, hogy ezeket a külföldön megjelent újságcikkeket az udvarhoz közelálló emberek sugalmazták, és így valószínűleg be is következik, hogy Julianna királynőt veszedelmes kuruzsló barátnője miatt rövidesen lemondásra kényszerítik. Az országban elterjedt hírekre sokáig semmi hivatalos cáfolat sem jelent meg, míg tegnapelőtt végre a holland kormány hivatalosan is állást foglalt ebben az ügyben, és a lapoknak nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelenti, hogy az angol újságban megjelent tudósítás minden alapot nélkülöz. Egy időben a kormánynyilatkozattal megjelent az újságokban a királyi palota udvarmesterének nyilatkozata, amely szerint a cikket közlő angol újság munkatársa valóban vendége volt, az is igaz, hogy a királyi palotából együtt utaztak autón Hágába, de ő az újságírónak nem adott nyilatkozatot.
A holland népet mindezek a nyilatkozatok nem nyugtatják meg, és csodálkoznak, hogy a holland sajtó még nem foglalt állást ebben a kényes ügyben - írja a Neue Zürcher Zeitung hágai tudósítója.

Érdekes és a maga nemében mulatságos tudósítást olvasunk a Filippi-szigetek fővárosából, Manilából. Akármilyen különösen hangzik is, de megtörtént, hogy egy 50 főből álló japán katonai csoport és parancsnokuk Takeo Morai japán kapitány, akik 11 évvel ezelőtt az amerikai hadsereg elől visszavonultak a sziget egyik hegycsoportjának sűrű őserdejébe, néhány nappal ezelőtt egy fehérzászlós parlamentert küldtek be a manilai japán követségre, és bejelentették, hogy nem küzdenek tovább az amerikaiak ellen, és szeretnének a polgári életbe visszatérni. A feltételük csak az volt, hogy miután 11 éve hősies kitartás után megadták magukat, semminemű büntetőeljárást ne indítsanak ellenük. A manilai japán követség egy tisztviselője a bennszülött rendőri hatóságok kíséretében azonnal kiment a hegyekbe, ahol ezt a 11 éve ellenség nélkül hősiesen ellenálló 50 japán katonát igen siralmas állapotban találta. Fegyvereik, revolvereik berozsdásodtak, a katonák teljesen lerongyolódtak, és a rossz táplálkozás miatt az egészségük is tönkrement.

Nápolyból jelentik a zürichi újságnak, hogy a világhírű Piccard legújabb búvárhajója, amelyet Trieszt névre keresztelt, 30 kilométerre Nápolytól a Ponza sziget közelében kísérleti gyakorlatot végzett. Ez a kísérlet 4 óra és 35 percig tartott, és a búvárhajó 3700 méter mélységig jutott el. A hajóban ezúttal az öreg Piccard fia, Jaques Piccard és a híres olasz Pollini professzor szállt le a tenger mélyére, ahol óriási fényszórók segítségével figyelték meg a tengerfenék érdekes és mozgalmas életét. A svájci újság nápolyi munkatársa szerint a 3700 méter mélységbe való leszállás 2 óra és 11 percig tartott. Odalent csak 32 percig maradtak, és a tenger felszínére való visszaérkezésük 1 óra 44 percet vett igénybe.

A lap londoni munkatársa a múlthét végén megnyílt ez évi autó kiállításról számol be. 523 autókereskedő, 290 autómodell, és 8 országból 64 különböző gyártmányú autó érkezett a kiállításra, hogy ez évi produkcióját bemutassa. Az autókon kívül 61 lakókocsi modell, és 12 új motorcsónak típus szerepelt a kiállításon. A legújabb angol széria kocsikon kívül a legnagyobb érdeklődést keltette a Rover-művek legújabb versenykocsija és a világhírű Donald Campbell sok rekordot megdöntő motorcsónak típusa keltették a legnagyobb feltűnést. A londoni autó kiállításon bemutatott autómodelleken már több mint 20 fajta kocsin nincsen kuplungpedál, és a sebességváltást a motor automatikusan végzi el. Nagy szenzációt keltett az egyik angol autócég által feltalált, hátralátó tükör, amely elektronok segítségével, mint a távolbalátó készülék, egy kis üveglapra vetíti mindazt, ami az autó mögött az utcán történik. Így az utca forgalma mintegy fénykép vetődik a sofőr elé. A zürichi újság munkatársa megállapítja, hogy az idei kiállításon a legnagyobb sikerük volt a kinyitható tetejű kisebb kaliberű kocsiknak. Az olasz és francia autómárkák mellett a legtöbb bámulója akadt a német Mercedes-üzem egyik legújabb modelljének, amely Mercedes 190 jelzés alatt az idén került forgalomba.

Az újság művészeti rovatában magyar névre bukkanunk. Anda Géza, a ma már világhírű zongoraművész az elmúlt napokban tartotta hangversenyét Zürichben. A Neue Zürcher Zeitung zenekritikusa elragadtatva ír Anda Géza magas régiókban járó és érett előadásáról. Műsorán Liszt Ferenc, Beethoven és Chopin művei szerepeltek. Különösen Chopin etűd-sorozatával bűvölte el a zürichi hangversenytermet zsúfolásig megtöltő közönséget.

Szignál

Kedves hallgatóink, nyugati lapszemlénket közvetítettük. Felolvastuk a Neue Zürcher Zeitung érdekesebb tudósításait.

Szignál

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 12:45
Hossz0:14:02
CímNyugati lapszemle
MűsorkategóriaTudósítás
Ismétlések
1956-10-22 12:45
SzerkesztőIndig Ottó
Műsor letöltése MP3