Nemzetközi sajtószemle

1956. október 20. 18:21 ● 09:02

00:00 00:00

A műsor leirata

Nemzetközi sajtószemlénk következik. A világpolitikai események sajtóvisszhangját ismertetjük.
A nemzetközi érdeklődés elsősorban a szovjet kormánydelegáció váratlan varsói útjára irányul. Ezúttal Hruscsovék útjával, a lengyel-szovjet viszonnyal, és a Gomulka rehabilitációjával foglalkozó cikkekről számolunk be.

Zene

A varsói események iránti érdeklődés már Hruscsovék látogatása előtt is nagyarányú volt, még nagyobb utána. Szombaton reggel a szabad országok sajtója az első helyen foglalkozott a szovjet kormányküldöttség és a lengyelországi Kommunista Párt megbízottainak tárgyalásával. Több angol lap szerint egész Közép- és Kelet-Európa jövőjét közvetlenül érintik a mostani varsói események. A konzervatív Times ezeket írja Gomulkáról:

Gomulka, a rehabilitált lengyel kommunista nyilvánvalóan több szabadságot és több demokráciát követel. A lengyel függetlenség megadását ugyancsak szükségesnek tartja, meg akarja szüntetni Varsó Moszkvával szembeni alárendelt viszonyát. A szovjet vezetők varsói látogatása elég baljóslatú, hiszen Hruscsovval és Mikojannal tartott a régi sztálinista gárda két képviselője, Molotov és Kaganovics is. A szovjet politbüró alig néhány héttel ezelőtt küldte szét a közép- és kelet-európai országok fővárosaiba emlékezetes körlevelét. Ebben Moszkva arra figyelmeztetett, hogy a nemzeti irányzat követői ne menjenek túl messze. Nyilvánvaló, hogy a szovjet vezetők Lengyelországban ugyancsak ez ellen a jelenség ellen, a nemzeti irányzat képviselői ellen lépnek fel, és nem vitás, hogy nyugtalanságuk a maguk szempontjából nem indokolatlan.

A liberális News Chronicle megjegyzi, hogy Lengyelországban nyilván betű szerint értették Hruscsov egyik régebbi felszólítását. A Szovjet Kommunista Párt vezetője maga ajánlotta, hogy minden ország keresse meg a szocializmushoz vezető külön utat – írja a lap. Az angol Daily Telegraph közli, hogy a sztálinisták lengyelországi eltűnését egész Közép- és Kelet-Európában jeladásnak tekintenék a régi gárda menesztésére. A konzervatív Daily Mail varsói tudósítója lapjának ezeket jelentette:

A lengyel fővárosban az a hír terjedt el, hogy Gomulka 6 pontos követelést adott át Hruscsovnak. A rehabilitált lengyel kommunista vezető a Kremltől való függőség teljes megszüntetését követelte. Varsóban úgy tudják, hogy Hruscsov megpróbálta a vezetés átvételében Gomulkát megakadályozni. A szovjet vezetők útját Lengyelországban kétségbeesett kísérletnek tekintik.

A Manchester Guardian azt állapítja meg, hogy Gomulka jelentős támogatásban részesül az ifjúsági szervezet részéről. A cikk így folytatódik:

A különböző ifjúsági szervek azt követelik, hogy Gomulka vegye át a párt vezetését. A követelés magába véve is rendkívül jelentős, azt mutatja, hogy a pártkörök nem várták meg a központi vezetőség döntését. Az is nagy jelentőségű, hogy az ifjúsági szervezet tagjainak követelését a varsói rádió ismételten beolvasta.

A Manchester Guardian ezután ismerteti Gomulka egyik, 1947-ben megjelent cikkének részletét, amely a szocializmushoz vezető úttal foglalkozik. Gomulka 9 évvel ezelőtt a következő véleményt hangoztatta:

A Szovjet Kommunista Párt annak idején forradalom útján szerezte meg a hatalmat. Lengyelországban békés eszközökkel jutottunk uralomra. Már ez a különbség is megindokolja, hogy fejlődésünk útja más legyen. A mi körülményeink között nincs szükség a munkásosztály diktatúrájára, és nincs szükség egyetlen párt kizárólagos uralmára. Nemcsak nincs erre szükség, de ez helytelen és eredménytelen volna. Lengyelországnak a maga útján kell járnia.

A Manchester Guardian álláspontja szerint nagyon valószínű, hogy Gomulka nézetei ebben a kérdésben az elmúlt évek során nem változtak. A mai francia lapok egyhangúan azt írják, hogy Hruscsov és társai Varsóban megkísérelték a lengyelországi folyamat lassítását. A konzervatív Figaro ezt kérdezi:

Nem voltak-e Hruscsovék a lengyel fővárosban egyszerű rendzavarók? Elvégre a lengyel kormány nem hívta meg őket Gomulka visszavételének családi ünnepségére. Nem kétséges, hogy Hruscsovék be akartak avatkozni a lengyelországi események menetébe, azok lassítására vagy teljes leállítására törekedtek.

A baloldali Franc-Tireur hasonló következtetésre jut.

A szovjet vezetők a lengyelországi Kommunista Párt Központi Bizottságának történelmi ülésére érkeztek meg. Drámai megjelenésükkel a függetlenségi törekvések elfojtását próbálták meg.

A jobboldali radikális L'Aurore feltételezése szerint Hruscsov varsói megjelenése 3 elképzeléssel magyarázható.

Az első szerint Hruscsov arra akart figyelmeztetni, hogy Moszkva fenn kívánja tartani diktátori szerepét. A második magyarázat: a nemzeti kommunizmus ellenzékét kívánta megnyugtatni. A harmadik elképzelés, hogy a szovjet küldöttek Gomulkát figyelmeztették, a Sztálin-ellenes hadjáratot ne fokozzák anarchiává, mert a Vörös Hadsereg nem hajlandó Lengyelország elhagyására.

A nyugatnémet Süddeutsche Zeitung a jelenlegi varsói vitában szintén fontos tényezőnek tekinti az ifjúság hangulatát. A lap arra mutat rá, hogy a különböző ifjúsági szervek a vezetés Gomulka kezébe való helyezését sürgetik. A Münchener Merkur a lengyelországi Kommunista Párt központi vezetőségének ülését történelmileg nevezi a szovjet küldöttek érkezése nélkül is. A Frankfurter Allgemeine Zeitung című nyugatnémet lap a varsói képet a következő megjegyzéssel egészíti ki:

A lengyelországi Kommunista Párt központi vezetőségének ülése kétségkívül izgalmas és kétségkívül történelmi volt. Az érdekes események azonban Lengyelországban nem korlátozódnak kizárólag a Kommunista Pártra. Megszólaltak már a Parasztpárt képviselői is, és megfelelő képviseletet követeltek a lengyel közéletben.

A belgrádi Politica, a jugoszláviai kormány lapja szombaton reggel azt írja, hogy a szovjet küldöttség az új reformok tárgyalásának perceiben lépett be a lengyelországi Kommunista Párt központi vezetőségének üléstermébe. Gomulka éppen szavazást ajánlott a reformtervekről, amikor Hruscsovék megérkeztek. A Politica megjegyzi, hogy a döntés a reformok ügyében elhalasztódott. A Christian Science Monitor című lap véleménye szerint Közép- és Kelet-Európában eddig nem látott fokon nyilvánul meg a gyarmati állapotok miatti elégedetlenség. A New York Times varsói munkatársa azt jelenti, hogy a lengyel főváros dolgozói ma a történelmi események teljes ismeretében kezdték meg a munkát. Tegnap este különben 5 ezer egyetemi hallgató és fiatal munkás politikai ülésen követelte reformprogram elkészítését és végrehajtását. Az egyetemi hallgatók és munkások gyűléseinek óráiban a szovjet küldöttség már Varsóban tartózkodott – állapítja meg a New York Times. Az egyik amerikai hetilap, a New Leader a közép- és kelet-európai helyzetre való tekintettel néhány javaslatot tesz a washingtoni kormánynak. A lap a következőket ajánlja:

Jelentsük ki, hogy a közép- és kelet-európai népek függetlenségi mozgalmát a legnagyobb mértékben helyeseljük. Haladéktalanul ismerjük el a felemelkedő új rendszerek képviselőit, és szükség esetén támogatást is nyújtsunk nekik függetlenségük megvédésére. Jelentsük ki, hogy a moszkvai igától megszabaduló országok bármelyike nyomban kérheti felvételét az atlanti szervezettől, és természetesen a tagállamok védelme ebben az esetben az új jelentkezőre is kiterjednek. Kívánatos továbbá az is, hogy a közép- és kelet-európai esetleges új rendszerek jó előre számíthassanak az Egyesült Államok kormányának nagyarányú gazdasági segítségére.

Zene

Nemzetközi sajtószemlénket közvetítettük.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-20 18:21
Hossz0:09:02
CímNemzetközi sajtószemle
MűsorkategóriaNemzetközi sajtószemle
Ismétlések
1956-10-20 18:21
Műsor letöltése MP3