08:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 8:00 ● 09:58

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja, a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövidhullámon. Kedves hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk hangja 8 órát jelez.

Tárogató

Kedves hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt központi bizottsága vasárnap, a reggel óta tartó vita befejezése után Gomulkát választotta meg a lengyel kommunista párt első titkárává. Egyidejűleg döntött az új Politbüro összetételéről is. Az új Politbüroban sem Rokosszovszkij tábornagy, sem olyan lengyel politikus neve nem szerepel, aki a sztálini vonalat követte. Az új Politbüroban Ochab és Gomulka mellett Cyrankiewicz miniszterelnök, Rapacki külügyminiszter, Jedrychowski a gazdasági tervbizottság elnöke, Zambrowski, Morawski, Loga-Sowinski és Zawadzki foglal helyet. A központi bizottság titkárait is megválasztották. A kiadott közlemény betűsorrendben a következő neveket sorolja fel: Albrecht, Gierek, Gomulka, Jarosinski, Matwin, Ochab és Zambrowski. A varsói rádió a központi bizottság plénumában megejtett választásokat méltatva hangoztatta, hogy nagy éberségre van szükség, mert a múlt tovább kísért, erői még nem tették le a fegyvert. Éberségre, fegyelemre, és forradalmi bátorságra van szükség. Lengyelország minden esetre fontos döntés után van, túljutott a Rubiconon, és semmi sem tudja többé feltartóztatni a lengyel történelmi fejlődés nagy fordulatát. Tavasz köszöntött be Lengyelországra októberben - mondotta a varsói rádió kommentátora. A lengyel tavasz legfőbb ismertetője az igazság becsületének helyreállítása, és a szakítás a hazugságokkal. Másik ismertetőjele az igazi tekintélyeket rehabilitálása, és a hamis tekintélyek megbuktatása. A Rokosszovszkij és a többi sztálinista kibuktatását hozó új vezetőségi lista közzététele után - noha a késő éjszakai órákban történt - ismét megélénkültek a varsói utcák. A házak ablakai mögött kigyúltak a fények, majd a lakosok az utcákra özönlöttek, ahol munkások és diákok árusították a varsói lapoknak a fontos döntéseket tartalmazó különkiadásait.

Varsó. A lengyel egyesült parasztpárt végrehajtó bizottsága ülést tartott, amelyen a politikai eseményekkel foglalkozott. A bizottság elnökéül Ignart választotta meg. Visszavette továbbá tagjai sorába az 1949-ben kizárt Kaminskit, a világháború alatt működő parasztzászlóaljak volt parancsnokát. Az egyesült parasztpárt végrehajtó bizottsága teljes támogatásáról és bizalmáról biztosította a kommunista párt központi bizottságát, az ország demokratizálásáért folytatott harcában.

Washington. Dulles külügyminiszter televíziós műsor keretében nyilatkozott az újságíróknak több nemzetközi kérdésről, előterében a lengyelországi fejleményekkel. Rámutatott arra, hogy a liberalizálódás folyamata kétségtelenül megindult Lengyelországban és több más vasfüggöny mögötti országban. Ez a folyamat azonban még hosszú ideig eltart, mielőtt eljutna betetőzéséhez. Az Egyesült Államoknak ma az az egyetlen feladata, hogy szabadságával és demokráciájával példát mutasson. Dulles külügyminiszter hangoztatta, hogy az amerikai kormány állandó kapcsolatot tart fenn Nagy-Britanniával, Franciaországgal és a többi szövetségeseivel, a kelet-európai országok felé folytatandó politika alakításával. Az Egyesült Államok rokonszenvvel figyeli a lengyelországi fejleményeket. Lengyelországban éppen úgy, mint más országokban nagyon szívesen üdvözölné az igazi demokrácia felülkerekedését. A demokrácia azonban olyan kormányzati forma, amely csak fokozatosan tud elhatalmasodni az egész világon. Az amerikai kormány a szabadság eszméjét olyan intézményekkel igyekszik ébren tartani a kelet-európai országokban, mint az Amerika Hangja, a Szabad Európa Rádiója és a léggömbök útján a vasfüggöny mögé eljuttatott tájékoztatás.

Washington. A Szovjetunió washingtoni ügyvivője pénteken átnyújtotta Dulles külügyminiszternek Bulganyin szovjet miniszterelnöknek Eisenhowerhez intézett újabb üzenetét. Ebben Bulganyin az atomfegyverek betiltásával foglalkozik. Ennek a problémának megvitatását Bulganyin különösen időszerűnek tartja az amerikai elnökválasztási hadjáratra való tekintettel. Bulganyin levelében azt mondja, hogy bizonyos amerikai körök teljesen helytelenül értelmezik a Szovjetuniónak az atomfegyverek ügyében folytatott politikáját. Ez a megállapítás Bulganyin levele szerint elsősorban Dulles külügyminiszterre vonatkozik, aki közvetlen támadásokat intéz a Szovjetunió és annak békés külpolitikája ellen. Hagerty, a Fehér Ház sajtófőnöke nyilvánosságra hozta Eisenhower elnök Bulganyinhoz intézett válaszát. Az amerikai elnök ebben mindenekelőtt sajnálkozással állapítja meg, hogy a szovjet miniszterelnök levele sok tekintetben eltér az elfogadott nemzetközi szokásoktól. A levél az elnökválasztási hadjárat közepette kifejezésre juttatja egyes amerikai politikai személyiségek véleményének támogatását, amelyek az Egyesült Államok belügyeibe való beavatkozást jelent. "Ha ezt a beavatkozást egy nagykövet tette volna - mondja Eisenhower válasza - akkor a kormány a nemzetközi szokásoknak megfelelően nem kívánatos személynek nyilvánítaná a nagykövetet." A továbbiakban Eisenhower elnök megállapítja, hogy a Szovjetunió a levél tartalmát nyilvánosságra hozta, mielőtt azt a washingtoni szovjet ügyvivő átadta volna, és annak szövegét lefordították volna. " Ez kényszerített engem arra - hangzik a válasz - hogy haladéktalanul nyilvánosságra hozzam válaszlevelem tartalmát." A továbbiakban Eisenhower elnök kijelenti, hogy a szovjet levélben Dulles külügyminiszter személyével kapcsolatos megállapítást személyes sértésnek tekinti, és megállapítja, hogy a jelek szerint Bulganyin kétségbe vonja őszinteségét. Eisenhower elnök végezetül kijelenti, hogy csak azért nem küldte vissza Bulganyin levelét a Szovjet Nagykövetségnek, mert továbbra is él benne a remény, hogy a közvetlen érintkezés a világbékét szolgálja.

London. A brit hatóságok bejelentették, hogy tegnap került sor Ausztráliában az utolsó őszi atomrobbantási kísérletre. A tegnapi atomrobbantási kísérletet megelőzőleg 3 atombombát robbantottak már fel.

New York. 15 nemzet atomtudósaiból álló bizottság ma értekezletre ül össze az ENSZ New York-i székházában. A két hétig tartó értekezleten az atomtudósok az atomkisugárzás káros hatásait vizsgálják meg.

Belgrád. Ma kezdődnek meg a hivatalos tárgyalások a román kormány- és pártküldöttség, valamint Tito jugoszláv államfő között. A román kommunista küldöttség 9 napos hivatalos látogatásra érkezett szombaton a jugoszláv fővárosba. Tito jugoszláv államfő a román küldöttség tiszteletére rendezett fogadáson elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a szocialista országok közötti kapcsolatoknak kell mintául szolgálniuk a nemzetközi kapcsolatok rendezésére. Kijelentette, hogy a két ország közti viszony napról-napra javul, és ma azt már baráti viszonynak lehet nevezni. Erre a fejlődésre azután került sor, miután kiküszöbölték azokat az igazságtalanságokat a kölcsönös kapcsolatokban, amelyekért sem a jugoszláv, sem a román nép nem hibáztatható. Gheorghiu-Dej, a Román Kommunista Párt első titkára válaszbeszédében azt mondotta, hogy Románia a szocialista átalakulásnak leninista elvét követi, amely a különböző országokban különböző formákban jelentkezik az egyes országok körülményeinek és sajátosságainak megfelelően.

Budapest. A spanyolországi nemzetközi brigádok megalakulásának tegnapi évforduló ünnepségén Cséby Lajos, a Magyar Frontharcosok Szövetsége elnökségének tagja beszédében rámutatott arra, hogy az 1949-es kirakatperek folyamán a vádlottak java része az úgynevezett spanyolországi brigád tagjai közül kerültek ki. Ez nagy elkeseredést okozott a brigád volt tagjai között. A spanyolországi háborúban részt vett önkéntesek mintegy ezerfőnyi csoportjából a Rajk-per idején 14-et börtönbe vetettek, kettőt kivégeztek, és egy öngyilkosságot követett el a börtönben. A brigád szónoka név szerint meg nem jelölve, de félreérthetetlenül Rákosi Mátyásra célozva hangoztatta, hogy a sztálini önkényuralom előtt hajlongó vezető saját maga törölte le nevét a brigád zászlójáról. A néphadsereg színházában rendezett ünnepségen Kiss Károly üdvözölte a gyülekezetet a központi bizottság nevében. Azt mondotta, hogy jóllehet a kapitalisták elvesztették hatalmukat Magyarországon, továbbra is akadnak olyan erők, amelyek a kapitalizmus visszaállítására törekszenek. Ezek az erők az elmúlt hetekben megnövekedtek.

Híreink közlését ezzel befejeztük. Legközelebb egy óra múlva mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 8:00
Hossz0:09:58
Cím08:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3