Felhívás!

1956. november 07. 17:11 ● 03:03

00:00 00:00

A műsor leirata

Figyelem, figyelem! A szovjet hadsereg Magyarországon lévő katonáihoz szólunk orosz nyelven.

Szoldati i oficeri szovjetszkoj armii nahagyascsijszja v Vengrii. Szovjetszkoj vlaszty iminujuscsej szebe vlasztyju narodnoj, poszlala vasz druguju sztranu ubivaty vasih bratyjev, rabocsih i krisztjan. Gyeszety let komunisztyicseszkij zapravjuli priszlanije Sztalinim hozjajnyicsili v Vengrii. Szejcsasz narodnomu tyerpenyiju prisjol konyec. On vazsztal i broszil csuzsduju jevo intyereszom vlaszty. Na szlednyiki Sztalina posli po jevo putyi. Poszlali vasz vosztanavlivaty antyinarodnuju gyiktaturu.
Szoldati i oficeri szovjetszkoj armii nahagyjajsijszja v Vengrii. Vam govorjat, sto vi sztreljajetye fasisztov i inosztranih agentov. Eto lozs! Rabocsi i krisztjani, mologyozs i sztugyenti, zsenscsini i gyetyi gibnut ot vasih puly, bom i sznarjadov. Vi ucsili v skoli, na uroke hisztorii, sto kogda narodi Jevropi tiszjacsa voszemszot szorok voszmom, szorok gyevjatam godah visli na barikadi, cstobi barotyszja za lucsse buduscseje, vazsztal i vengerszki narod protyiv avsztro-vengerszkoj monarhii. Ruszkij car poszlal szvoji voiszka i pomog podovity vengerszkaja vosztanyija. Kak nazivajet isztorija etavo carja: zsandarmam Jevropi.
Szoldati i oficeri szovjetszkoj armii nyevipolnyajetye pozornih objazanosztyi zsandarmov Jevropi, objazanosztyi, kotorij vam navjazevujut komminyisztyicseszki vlasztyityeli, ne podnyimajtye vasevo oruzsije protyiv barcov za narodnuju szvobodu, barcov za nyezaviszimoszty vengerszkovo goszudarsztva. Dolg ruszkih patriotov i gyemokratov otkazatyszja vipolnyaty bezcselovecsnij prikazi kremljovszkij gyiktaturi naprovlimi i napodovlenyije vengerszkovo naroda naposiscstyenyije tolyko sto zavojovannij im szvobodi.
Szoldati i oficeri szovjetszkoj armii nahagyjajsijszja v Vengrii. Trebujtye vozvrascsenyije na rogyinu. Pridasztatyi vengerszkomu narodu sztroity buduscsije vengerszkovo goszudarsztva.

A szovjet hadsereg Magyarországon lévő katonáihoz szóltunk orosz nyelven, hogy ne harcoljanak a magyar szabadság védelmezői ellen!