Nemzetközi sajtószemle

1956. október 23. 18:20 ● 09:57

Thury Zoltán
00:00 00:00

A műsor leirata

Szünetjel

Nemzetközi sajtószemle következik.
A világpolitikai események sajtóvisszhangját ismertetjük. A lengyel hírek elemzése foglalja le a legnagyobb teret a nyugati lapokban. Ez alkalommal a közép- és kelet-európai eseményekhez fűződő nyugati várakozásról számolunk be.

Szignál

Mai sajtótájékoztatónkban mindenekelőtt a svéd, görög, indiai, olasz, finn és jugoszláv lapok Varsóval foglalkozó cikkeit ismertetjük. Ezután következik a francia, angol és amerikai sajtó véleménye.
A liberális Stockholms Tidningen következtetését idézzük legelőször.
Az úgynevezett titoizmus hamarosan tovaterjedhet Közép- és Kelet-Európa más országaiban is, miután Lengyelországban már komoly hatása mutatkozott. Más kérdés, hogy Hruscsov, a szovjet kommunista párt első titkára megbirkózik-e a most elszenvedett tekintélyveszteség következményeivel. Hruscsov olyan benyomást kelt, hogy elvesztette az uralmat az általa felszabadított erők fölött.

Az egyik athéni újság, az ellenzéki Eleftheria azt állítja, hogy Gomulka teljes függetlenséget követel a Szovjetuniótól.

A független Vima című lap véleménye szerint a Szovjetunió kétszer is meggondolja, mielőtt fegyveres beavatkozásra szánja el magát Lengyelországban.

A kormánypárti Akropolis azt írja, hogy a lengyel nép szabadságszeretetének múltja során számtalanszor tanújelét adta és még, a jelenleginél kedvezőtlenebb körülmények között is felvette a harcot megszállóival. A kommunista uralom tizenegy esztendejében ez a szabadságszeretet egyáltalában nem kopott meg - hangoztatja a görög kormánylap.

Az indiai sajtó cikkei elárulják, milyen nagy figyelemmel követik Újdelhiben a közép- és kelet-európai fejleményeket. Az Indian Express megállapítása a következő.
A világküzdelemben a csatlóskormányok ellenőrzése alatt álló országok lakosságának szabadságszeretete fontos tényezővé lépett elő. Eddig általános hajlam mutatkozott a túlegyszerűsítésre, sokan kizárólag nyugati és keleti tömbben gondolkoztak. A lengyelországi események ismét rácáfolnak erre a felfogásra. Egyre nehezebb egységes tömbnek tekinteni valamelyik oldalt. A különböző nézetek, az eltérő vélemények most már Közép- és Kelet-Európában is megmutatkoznak. A tömbpolitika közelgő teljes kudarcára következtethetünk a legutóbbi eseményekből.

Egy másik újdelhi lap, a független Times of India azt írja, hogy a szovjet kommunista párt Lengyelországban a most történtek után sohasem állíthatja vissza tegnapi uralmát.

Az olasz sajtó a varsói eseményekkel kapcsolatban a várakozás álláspontját foglalta el. A turini Stampa azt hangoztatja, hogy Lengyelország súlyos vereséget mért a Szovjetunióra és ez a vereség szovjet szempontból még nagyobb, mint az, amit 1948-ban Tito engedetlensége következtében elszenvedtek. Akkor végeredményben a Szovjetunió bélyegezte meg Jugoszláviát, míg most lengyel részről, hangoztatják a nagyobb önállóság és függetlenség követelését, - jegyezi meg a Stampa.

A milánói Corriere d'Informazione megállapítása szerint a szabadság híveinek könnyű lengyelországi győzelmét remélni helytelen volna, de Gomulka előnyomulása a rabszolgaság, az elnyomatás legnyomasztóbb fejezetének elmúltát jelenti.

A római Il Tempo ugyancsak azt hangsúlyozza, hogy a Moszkva most súlyosabb vereséget szenvedett, mint 1948-ban Titótól.

A Giornale d'Italia arra mutat rá, hogy a lengyelországi eseményeknek feltehetően következményei lesznek Magyarországon is.

A Nenni-féle szocialisták lapja, az Avanti véleménye a következő:
Nem meglepő, hogy különböző szovjet-ellenes megnyilvánulásokra került sor Lengyelországban. Úgy látszik azonban, hogy a lengyel nép nem vitatja a jelenlegi rendszer létjogosultságát a jelen pillanatban. A legtöbb lengyel a szocializmus híve, csakhogy ugyanakkor híve a belső demokráciának és szabadságnak is, a szocializmust a maguk módján akarják megvalósítani, és nem tudnak belenyugodni abba, hogy a Szovjetunióval való kapcsolatukat gépiesen formálják ki.

Az egyik finn lap, a Helsinkiben megjelenő Sanomat úgy véli, hogy a legutóbbi varsói események alaposan meggondolkoztatják a szovjet vezetőket. A lap szerint a gazdasági csőd bebizonyosodása nagymértékben fokozta a lakosság elkeseredését a régi vezetők ellen. A Sanomat végül megjegyezni, hogy az új lengyel népi demokratikus vezetők útja a nagyobb szabadság és önállóság biztosítása felé nem lesz könnyű és nem lesz bonyodalmaktól mentes.

Egy másik finn lap, a konzervatív Uusi Suomi azt írja, hogy a nemzeti érzés hulláma söpört végig Lengyelországon az elmúlt napokban és eltitkolhatatlanul megmutatkozott a Szovjetunió iránti gyűlölet. Nem kétséges, hogy Moszkvát nagymértékben nyugtalanítják a varsói fejlemények, - hangoztatja a finn újság.

A jugoszláviai lapok nagy örömmel fogadják a lengyelországi eseményeket. A jugoszláviai kommunista párt hivatalos lapja, a Borba ezeket írja:
A lengyelországi szocialista erők sikeresen túljutottak az utóbbi évek egyik legnehezebb válságán. Az új vezetők kijelölése újabb lehetőséget nyit meg a szocializmus útján való további lépések megtételére. A varsói események hatása nyilvánvalóan pozitív lesz a lengyel-szovjet kapcsolatokra és Lengyelországnak a többi szocialista országgal való viszonyára. Gomulkát, valamint az új lengyel Politbürót nyilvánvalóan a munkásság túlnyomó többsége támogatja és megválasztásukkal a nemzeti egység is helyreállt.

Egy nyugatnémet lap, a Frankfurter Rundschau azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy válaszolhat-e Moszkva a Varsói fejleményekre a Sztálin-ellenes hadjárat beszüntetésével. A lap szerint egy ilyen lépés a hidegháború élesedését is jelentené és a hidegháborús terhek szovjet részről egyszer már túl súlyosnak bizonyultak.

A France-Soir című párizsi lap azt kutatja, hogy milyenek a fejlődés esélyei Lengyelországon kívül a többi közép- és kelet-európai országokban. A lap szerint Magyarország a lengyel úton halad és Nagy Imre hamarosan átveheti Gomulka szerepét. A Franc-Tireur a varsói változást igazi forradalomnak nevezi. A lap szerint a közép- és kelet-európai események kiindulópontja Budapest volt, ahol a nép akaratának megfelelően menesztették Rákosit, csakhogy az ő bukása után kompromisszumra került a sor Gerő kinevezésével. Lengyelországban nem kötöttek kompromisszumot, állapítja meg a francia lap.

Az angol liberális Manchester Guardian véleménye így hangzik:
A lengyel hazafias érzések Gomulka támogatásának köntösében kaptak az elmúlt napokban kifejezési formát. Az ország szinte egyöntetűen követeli, hogy a nemzet érdekeit helyezzék mindenfajta társadalmi és filozófiai elmélet szempontjai elé.

Az angol munkáspárti Daily Herald azt írja, hogy a lengyelek az orosz kommunista imperializmus vak és érzéketlen zsarnoksága ellen lázadtak fel. Felkeltek az agyonhajszolt munkások, parasztok és értelmiségiek az általuk megvetett kis-Sztálinok ellen és az orosz kizsákmányolás megszüntetését követelték, - állapítja meg a munkáspárti Daily Herald.

Befejezésül idézzük még az amerikai New York Herald Tribune vezércikkének egyik részletét:
Fennmaradhat-e a kommunista rendszer erőszak nélkül, a rendőrállam fegyverei nélkül? Feltételezhető, hogy ez a kérdés nyugtalanítja most Moszkvába Hruscsovot, a szovjet kommunista párt első titkárát. Elképzelhető-e, hogy a lengyel események hatása nem mutatkozik meg a többi közép- és kelet-európai országokban? Elképzelhető-e, hogy a többiek nem kamatoztatják a varsói győzelmet? A nyugtalanság jelei mindenütt nyilvánvalóak a vasfüggöny mögött. Magyarországon egy költő ódát írt Európához, a magyarországi ifjúsági szervezet az orosz nyelvleckék eltörlését követelte. Ezek a jelenségek távolról sem jelentéktelenek, nagyon is fontos, lényeges mozzanatok.

Nemzetközi sajtószemlénket közvetítettük.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-23 18:20
Hossz0:09:57
CímNemzetközi sajtószemle
MűsorkategóriaNemzetközi sajtószemle
Ismétlések
1956-10-23 18:20
SzerkesztőThury Zoltán
Műsor letöltése MP3