XII. Pius pápa apostoli körlevele

1956. október 28. 14:40 ● 09:05

Horváth Béla
00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves hallgatóink, most ismertetjük XII. Pius pápa "Luctuosissimi Eventus, Gyászosnál gyászosabb események" kezdetű apostoli körlevelét, a kelet-európai és különösen a magyar nép igazságon alapuló békéjéért.

Ma Krisztus királynak a szegények és üldözöttek győzelmes királyának ünnepén, a világ minden katolikus templomában imádkoznak a szabadságharcát vívó magyar népért. XII. Pius pápa apostoli körlevélben szólította fel a világ valamennyi püspökét, hogy a rájuk bízott hívekkel egyetemben könyörögjenek az üldözött kelet-európai népek, és különösen a magyar nép igazságon alapuló békéjéért. Az erről szóló apostoli körlevél rövidebb, mint máskor, amikor az egyház hittételeiről közöl tanításokat. A Szentatya most, amikor a magyar szabadságharcosok küzdenek a keresztény civilizációért, az emberi méltóságért, a jogokért és szabadságért, megrendítő szavakkal szólítja fel a világegyházat, hogy a szeretet testvéri kötelékében a világ minden részében, minden keresztény emelje fel könyörgő szavát az egek urához, az elnyomott kelet-európai népekért, de különösen a magyar népért. Most felolvassuk a pápai enciklika szövegét.

A gyászosnál gyászosabb események, amelyek gyötrik a kelet-európai nemzeteket, és különösen a nekünk annyira kedves magyar nemzetet, amelyet ebben a pillanatban oly kegyetlen csapások sújtanak, egész bensejében megindítják atyai szívünket, de nem csak a mienket, hanem kétségtelenül mindenkiét, aki megbecsüli civilizált életre való jogot, az emberi méltóságot és azt a szabadságot, amelyhez minden nemzetnek joga van. Apostoli hivatalunktól megszabott kötelességünk parancsára buzgón kérünk titeket tisztelendő testvérek, hogy a rátok bízott nyájjal együtt és közösségben velünk, az isteni szeretettől serkentve ajánljátok föl könyörgő imádságaitokat az Istenhez, azt kérve tőle, aki kezében tartja a nemzetek sorsát, és a kormányon ülők hatalmát és életét is, hogy szűnjék meg a szörnyű mészárlás, és végre ragyogjon fel a jogos szabadságon, a szereteten és az igazságon alapuló béke. Mindenki előtt világosodjék meg, hogy a nemzetek rendjét, amelyet földúltak, nem lehet fegyverekkel helyreállítani, mert a fegyverek csak halált hoznak, nem rendet. A nemzetek földúlt rendjét nem lehet helyreállítani a polgárokra kényszerített erőszakkal, mert lelkük belső érzelmeit és az igazságos béke iránti vágyat nem nyomhatják el sem külső erőszak, sem hamis tanok, amelyek a lelkek veszedelmére törnek; megsértik az egyház jogait, és polgári és keresztény lelkiismeretet. A mostani nagy csapásban, mely a kereszténység egy részét éri, visszaemlékezünk azokra az időkre, amikor sok évvel ezelőtt boldog emlékezetű elődünktől XI. Pius pápától küldve, mint apostoli legátus Budapesten jártunk, ahol a világ valamennyi nemzete eucharisztikus kongresszust tartott. Láttuk akkor a szeretett Magyarország lángoló hitét, buzgó jámborságát, és tiszteletét az isteni Üdvözítő iránt. Nincsen kétségünk abban, hogy most ugyanez a hit fogja lángra gyújtani a szeretet magyarok szívét, noha e hitet, atyáik hitét, az istentagadó kommunizmus vezetői megpróbálták kitépni szívükből. Ezért bízunk rendületlenül abban, hogy e legnemesebb nép, a magyar nép, a mostani súlyos időkben Istenhez könyörögve elnyeri az igazságos renden alapuló vágyva vágyott békét; és erős a mi reményünk, hogy a testvéri szeretet kötelékének bizonyságául a világ minden táján, minden igaz keresztény csatlakozik azoknak a testvéreknek az imádságához, akiket oly szörnyű gyötrelmek sújtottak, és annyi igazságtalanság nyomott el. Főként azok imádságát kívánjuk, akiket különösképpen szeretünk, a kicsinyek imádságát kívánjuk, akiket az üdvözítő Jézus, akinek mi vagyunk földi helytartója, annyira szeretett. Nagy a mi bizodalmunk abban, hogy a kicsinyek, akik most élnek gyermekségük virágában, kedvességében és szépségében, noha ők is részesei ennek a világnak, amelyet annyi bűn szennyezett be, de őket bizonyos mértékben angyaloknak nevezhetjük. E kicsinyek együtt könyörögnek minden kereszténnyel a Boldogságos Szűzanya hatalmas pártfogásáért, mert Isten hajlik az ő édesanyja szavára, aki mi édesanyánk is. Bizonyosak vagyunk abban, hogy az egész világon mindenütt, a városokban és a legtávolibb falvakban is, ahova eljutott az evangélium fénye, minden keresztény, és főként a kisgyermekek készségesen követik sürgetésünket, amelyhez kapcsolódjatok ti is tisztelendő testvérek; és Isten megfogja hallgatni ennyi könyörgésnek a hangját, és a Boldogságos Szűzanya közbenjárására a szeretett magyar nép, amelyre annyi szenvedés szakadt, és oly szörnyű vérontás csapott, és a többi kelet-európai népek, amelyeket megfosztottak vallási és polgári szabadságuktól, üdvös kimenetelt szereznek a nagy bajokból az igazság, az igazságos rend és a béke által, amely tiszteletben tartja Istennek, Jézus Krisztusnak, a mi királyunknak jogait, akinek királysága az igazság és az élet királysága, az üdvösség és a kegyelem királysága, az igazságosság, a szeretet és a béke királysága. Megerősítve ettől a boldog reménységtől, küldjük apostoli áldásunkra nektek tisztelendő testvérek, a reátok bízott nyájnak, és különösen azoknak, akiket Magyarországon és más kelet-európai országokban oly súlyos csapások és gyötrelmek értek, és főként azon országok szentéletű püspökeinek, akik börtönben, őrizetben, vagy száműzetésben vannak.

Kedves hallgatóink! Ismertettük XII. Pius pápa "Luctuosissimi Eventus, Gyászosnál gyászosabb események" kezdetű apostoli körlevelét a Kelet-Európa és különösen a magyar nép igazságon alapuló békéjéért.

Szignál

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-28 14:40
Hossz0:09:05
CímXII. Pius pápa apostoli körlevele
MűsorkategóriaEgyházi műsor
Ismétlések
1956-10-28 14:40
SzerkesztőHorváth Béla
Műsor letöltése MP3